BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawlik Lidia (Polish Academy of Sciences, Kraków), Mirowski Tomasz (Polish Academy of Sciences, Kraków)
Title
Strategic Directions of Development of the Polish Power Sector in The Light of Climate and Energy Policy of the European Union
Strategiczne kierunki rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego w świetle polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Energia elektryczna
Energy policy, Energy security, Electric power
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy możliwych kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego Polski do 2050 roku w aspekcie jego dostosowania do wymogów unijnych. Analizę przeprowadzono w warunkach różnych scenariuszy rozwoju technologii CCS, uwarunkowań rozwoju energetyki jądrowej oraz prognozowanych cen paliw na rynku krajowym, przy założeniu realizacji unijnych celów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Rozważono strategiczne kierunki rozwoju sektora z uwzględnieniem inwestycji w elektrownie gazowe i jądrowe. Określono pozycję węgla kamiennego w przyszłej strukturze paliwowej produkcji energii elektrycznej Polski i jej uwarunkowania. Określono koszty produkcji energii elektrycznej w analizowanych scenariuszach. Wskazano obszary, w jakich powinien poruszać się Rząd podejmując strategiczne decyzje określające kierunek rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Przedstawione badania wykonane były w warunkach równych preferencji dla wszystkich rodzajów paliw i technologii, przy przyjętych na warunkach rynkowych cenach paliw. Rząd, wprowadzając pożądane dla niego kierunki rozwoju sektora może stymulować ich rozwój poprzez stworzenie preferencji, na przykład podatkowych. Aktywne uczestnictwo polskiego rządu w wypracowywaniu szczegółowych celów redukcyjnych obowiązujących w przyszłości kraje unijne jest niezbędne. Nawet nie negując potrzeby ograniczenia emisji, Polska powinna mieć wpływ na wybór ilości i jakości celów wskaźnikowych, z których będzie musiała się rozliczyć. Ustaleniu celu w postaci wielkości redukcji emisji nie powinny towarzyszyć dodatkowe cele. Na przykład obligatoryjny cel w postaci udziału odnawialnych źródeł energii ogranicza wybór własnej ścieżki kształtowania miksu energetycznego. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the possible directions of development of the Polish electricity sector by 2050 in terms of its adaptation to the EU requirements. The analysis was performed for different scenarios of development of CCS technology, nuclear energy development conditions and forecasted fuel prices on the domestic market, assuming the EU's targets for energy and climate policy. Strategic directions of sector development, taking into account investments in gas-fired and nuclear power plants were considered. Position of coal in the future fuel structure of Polish electricity generation and its conditions were discussed. The costs of electricity production in the analyzed scenarios are set out. The areas of government activityessential for strategic decisions determining the direction of development of the energy sector in Poland are presented. The presented studies assumed equal preferences for all types of fuels and technologies while assuming the market prices of fuels. The Government, determining the desired directions of development of the sector, can stimulate their development by creating preferences, such as preferential tax treatment. Essential is active participation of the Polish government in setting the specific targets valid for European countries in future. Without denying the need to reduce emissions, Poland should have an impact on the choice of quantity and quality of indicative targets, which will have to be met. A target to reduce emissions should not be accompanied by further objectives. For example, a target to increase share of renewable energy sources limits the development of energy mix. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A 2030 framework for climate and energy policies. Green paper. COM(2013) 169 final. European Commission (EC), 2013.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EnergyRoadmap 2050, COM(2011) 885/2 final. EuropeanCommission (EC), 2011.
 3. Duda et al., 2014 - Duda, M., Gabrys, H.L., Kaliski, M., Malko, J., Kamrat, W. 2014. Experiences and challenges of the energy market. Rynek Energii, thematic issue no.1, 5-42 - in Polish with English abstract.
 4. Energy Law. Act of 12 April 1997 (Bulletin of Acts and Decrees 1997.54.348), Pursuant to Art.1 Paragraph 1-2.
 5. Energy Policy of Poland until 2030. Ministry of Economy. Warsaw 2009.
 6. Energy Security and the Environment - 2020 perspective. Ministry of Economy and Ministry of Environment, Warsaw, April - in Polish.
 7. ERO 2014. National Report of the President of the Energy Regulatory Office of Poland. www.ure.gov.pl [17.03.2015]
 8. Gawlik L. (ed), 2013. Coal for Polish energy sector in 2050 perspective - scenario analysis. Mining Chamber of Industry and Commerce, Katowice, 300 p. - in Polish. http://www.giph.com.pl/giph/attachments/article/278/Wegiel_dla_polskiej_energetyki_2050_GIPH_MINPAN.pdf [3.05.2015].
 9. Gawlik L., Lorenz U., 2014. How much coal for the power sector? Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 17(3), 19-32 - in Polish with English abstract.
 10. Gawlik L., Mokrzycki E., 2014. Scenarios of coal utilization in power engineering in Poland in the light of EU climate policy. Przegląd Górniczy 5, 1-8 - in Polish with English abstract.
 11. Kaliski M., Sikora A.P., Szurlej A., 2014. Hard coal in Poland's energy policy. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 17(3), 7-18 - in Polish with English abstract.
 12. Kamiński J., 2014. Primary energy consumption in the power generation sector and various market structures: a modelling approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management30, 4, 37-50.
 13. Mirowski T., Kamiński J., Wyrwa A., 2014.Implementation of Energy Modeling Systems in the PLGridPlus Infrastructure. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 17, 4, 217-224 - in Polish with English abstract.
 14. Olkuski T. 2013. Hard coal import dependence of Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management 29, 3, 115-130 - in Polish with English abstract.
 15. Polish Nuclear Power Programme. Ministry of Economy, Warsaw, January 2014.
 16. Project of the Energy Policy of Poland by 2050. Ministry of Economy, Warsaw, August 2014 - in Polish.
 17. Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community's greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020. OJ L 140, 5.6.2009, 136-148.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu