BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Global Reporting Initiative (GRI) and its Implications on Portfolio Values in CEE Countries - Environmental Aspect
Globalna inicjatywa sprawozdawcza (gis) i jej implikacje na wartości portfela akcji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - aspekt środowiskowy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 147-154, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Raportowanie, Portfel akcji, Indeks giełdowy, Indeks RESPECT, Ramowe Zasady Raportowania
Reporting, Equity portfolios, Stock market indexes, RESPECT Index, Global Reporting Initiative (GRI)
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena zgodności selekcji do portfeli RESPECT, CEERIUS, VONIX z wytycznymi GRI oraz ocena dochodowości i efektywności inwestycyjnej w/w portfeli. Metodologia badania - W artykule została przeprowadzona analiza ilościowa i jakościowa portfeli pasywnych akcji spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych w ramach indeksów RESPECT, CEERIUS i VONIX. Analiza ilościowa dotyczy lat 2010-2015. Oceniona została dochodowość i efektywność w/w indeksów vs. indeksów klasycznych. W ramach analizy jakościowej szczególna uwaga skoncentrowana została na składzie wymienionych indeksów w kontekście zgodności z wytycznymi zapisanymi w ramach Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative- wzorca raportowania odpowiedzialnego biznesu). Wytyczne te wyznaczają standardy jakimi powinny się posługiwać podmioty selekcjonujące aktywa w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji portfelowych. Wynik - Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że inwestycja w indeks RESPECT była najbardziej dochodowa ale równocześnie dobór spółek do indeksu RESPECT nie w pełni spełnia standardy GRI w kategorii - środowisko. Oryginalność/wartość - Wynik badania wskazuje standardy doboru aktywów do portfeli społecznie odpowiedzialnych w kategorii środowisko jak i dokonuje oceny ich stosowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

Objective - the main objective of the article is to assess the conformity of the selection process to the RESPECT, CEERIUS and VONIX portfolios with the GRI guidelines and the profitability as well as investment effectiveness of the above mentioned portfolios. Research methodology - the article presents a quantitative and qualitative analysis of the passive portfolios of socially responsible companies' shares within the ESPECT, CEERIUS and VONIX indices. The quantitative analysis encompasses the years between 2010 and 2015 and evaluates the profitability and effectiveness of the above mentioned indices against conventional ones. Within the scope of the qualitative analysis special attention was put on the components of the enumerated indices in terms of their conformity with the guidelines of the Global Reporting Initiative (a model of responsible business reporting). These guidelines set the standards which the entities selecting assets should follow in socially responsible portfolio investments. Result - the conducted analysis clearly shows that investments in the RESPECT index are the most profitable, and it simultaneously concludes that the selection of companies to the RESPECT index does not completely fulfil the GRI standards in the Environment Category. Uniqueness/value - the conducted research should provide guidelines of how to select companies to socially responsible portfolios - in an Environmental Category and assesses their implementation in CEE countries.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barnea A., Rubin A. (2006). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. EFA 2006 Zurich Meetings.
  2. Bauer R, Otten R., Tourani-Rad A. (2006). Ethical investing in Australia: Is there a financial penalty? Pacific-Basin Finance Journal, 14 (1), 33-48.
  3. Bertrand M., Mullainathan S. (2003). Enjoying the Quiet Life? Corporate Governance and managerial Preferences. Journal of Political Economy, 111, 1043-1075.
  4. Edmans A. (2008). Does the Stock market Fully Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices. Working papers series at the R/L. White Center for Financial Research 16-07, 30 (20.09.2011).
  5. Geczy Ch., Stambaugh R.F., Levin D. (2005). Investing in Socially Responsible Mutual Funds, SSRN: http://ssrn. com/abstract=416380 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.416380.
  6. GRI Reporting Principles and Standard Disclosures, https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default. aspx#sthash.dIPtIowQ.dpuf.
  7. Herman P.R. (2010). The HIP Investor makes Bigger Profits by Building a Better World. WILEY, John Wiley & Sons, Inc.
  8. Jensen M., Meckling W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
  9. Lev B., Sarath B., Sougiannis T. (2005). R&D Reporting Biases and Their Consequences. Contemporary Accounting Research, Winter, 977-1026.
  10. Murtha O.T., Hamilton A. (2012). Sustainable Asset Management. In: Evolutions in Sustainable Investing, Strategies, Funds and Thought Leadership, edited by Cary Krosinsky with Nick Robinson and Stephen Viederman, WILEY, John Wiley & Sons, Inc.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu