BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Michał J. (Politechnika Wrocławska), Biliński Łukasz (Politechnika Wrocławska, doktorant)
Title
Migracja wartości - wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego
Value Migration Empirical Results for the Polish Capital Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 179-190, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Spółki giełdowe, Rynek NewConnect, Wartość przedsiębiorstwa, Rynek kapitałowy, Migracja wartości
Stock market companies, NewConnect market, Enterprise value, Capital market, Value migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza procesów migracji wartości sektorów gospodarczych oraz przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaprezentowano wyniki dotyczące spółek notowanych na GPW w latach 2011-2014. W badaniach wykorzystano syntetyczny indeks migracji wartości SIMW Siudaka, do którego zaproponowano modyfikacje. Przeprowadzone badania potwierdzają dużą niestabilność procesów migracji wartości w czasie w badanym okresie w ujęciu przedsiębiorstw i całych sektorów zarówno na rynku NewConnect, jak i rynku głównym. Badania wykazały natomiast istotną zależność między procesami migracji wartości na obu analizowanych rynkach w jęciu sektorowym. W artykule sformułowano propozycje kierunków dalszych badań nad procesami migracji wartości.(abstrakt oryginalny)

The aim of paper is to analyze value migration processes of economic sectors and business units listed on the Warsaw Stock Exchange. Authors present the results of related companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2011-2014. Mentioned analyzing is based on value migration index SIMW developed by Siudak, to which proposed modifications. The studies confirm high instability of value migration processes during this period as well as for business units and whole economic sectors for the Main Market and New-Connect. Moreover, the studies have shown significant correlation between value migration processes for both analyzing markets. Paper shows also proposals for further research of value migration processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cwynar A., Cwynar W. (2002). Mierniki kreowania wartości spółki kapitałowej. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 2. Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Mills R. (2005). Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 4. Pierścionek Z. (1997). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Phillips P. (2012). Time to Revisit Value Migration. Business Corner. Strategies & Analysis, July.
 6. Rappaport A. (1989). Creating Shareholder Value: A Guide For Managers and Investors. New York: A Division of Simon & Schuster Inc.
 7. Siudak D. (2013). Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Siudak D. (2013). Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na trzy fazy migracji wartości z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 2.
 9. Slywotzki A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.
 10. Slywotzki A.J. (1996). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston: Harvard Business School Press.
 11. NYU Stern. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (17.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu