BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska)
Title
Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst
Dividend Covenants on the Bond Market Catalyst
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 237-248, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kowenanty finansowe, Rynek obligacji, Instrumenty finansowe, Rynek Catalyst
Financial covenant, Bond market, Financial instruments, Catalyst market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Koncepcja empty shell, opisana przez F. Blacka, polegająca na transferze wartości przez akcjonariuszy ze spółek - emitentów obligacji - dość dobrze opisuje wiele trudnych przypadków, które można było spotkać na rynku Catalyst w pierwszych latach jego rozwoju. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza tzw. kowenantów dywidendowych. Metodologia badania - Autorzy przeprowadzili badania jakościowe kowenantów zawartych w warunkach emisji obligacji z lat 2009-2013 oraz dokonali analizy struktury kowenantów przy wykorzystaniu metod statystycznych. Wynik - W artykule przedstawiono obszary objęte kowenantami dywidendowymi. Porównano je z ewentualnymi możliwościami, którymi dysponują właściciele spółek - emitenci obligacji. Ostatecznie pokazano, iż ograniczenie ryzyka transferów za pomocą groźby aktywacji opcji put (prawa inwestorów do przedterminowego żądania odkupu obligacji) występuje przede wszystkim w formie ograniczenia w wypłatach dywidend oraz (rzadziej) w przeprowadzaniu skupu akcji własnych (buy back), co absolutnie nie zabezpiecza przed wydrenowaniem spółki z wartości. Autorzy wskazali brak powiązań pomiędzy poziomem zadłużenia i rentowności a stosowaniem kowenantów dywidendowych. Oryginalność/wartość - Praca dotyczy problemu pomijanego dotychczas w badaniach empirycznych w Polsce, a jednocześnie bardzo ważnego zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the concept of "empty shell", described by F. Black, involving the transfer of value by the shareholders from the companies - issuers of bonds fairly well characterizes many difficult cases that could be found on the Catalyst market in the first years of its development. The aim of this article is to identify and analysis dividend covenants. Design/methodology/approach - authors conducted a qualitative research of covenants contained in the conditions of bond issued during period of 2009-2013 and analysed structure of covenants applying statistical methods. Findings - the paper presents the areas covered by dividends covenants. They are compared with possible opportunities available to owners of companies - issuers of bonds. Finally it is shown that the mitigation of the value transfer risk through the threat of the activation of the put option (the right of investors to early requests to repurchase bonds) primarily includes reducing the dividend payments, and (rarely) limitation of buy back, which does not prevent from value draining. Authors show the lack of relations between level of debt (and profitability) and the use of direct dividend covenants. Originality/value - The paper concerns the problem neglected so far in empirical research in Poland, and at the same time very important from the theoretical and practical perspective.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F. (1976). Dividend Puzzle. The Journal of Portfolio Management, 2 (2), 5-8.
 2. Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81 (3), 637-654.
 3. Bradley M., Roberts M.R. (2015). The structure and pricing of corporate debt covenants. The Quarterly Journal of Finance, 5 (2), 1550001(37).
 4. Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015). Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 67-81.
 5. Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015). Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 23-34.
 6. Galai D., Masulis R.W. (1976). The option pricing model and the risk factor of stock. Journal of Financial Economics, 3 (1), 53-81.
 7. Jensen M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76 (2), 323-329.
 8. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 9. Jung B., Lee W.J., Yang Y.S. (2015). The Impact of Dividend Covenants on Investment and Operating Performance. Journal of Business Finance & Accounting, 43 (3-4), 414-447.
 10. Kalay A. (1982). Dividend Constraints in Bond Covenants. Journal of Financial Economics, 10, 211-233.
 11. Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175.
 12. Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003). Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants. Journal of Corporate Finance, 9, 201-232.
 13. Niedziółka P. (2014). Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (934), 135-145.
 14. Pauka M., Brycz B. (2011). Ocena polityki wypłat dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych - badania empiryczne, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4, t. 2, s. 32-40.
 15. Pauka M., Śmieja N. (2013). Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji - badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 399-409.
 16. Reisel N. (2014). On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance, 27, 251-268.
 17. Sadrak M. (2016). Indeks Default Rate: Wskaźnik niewykupionych obligacji z Catalyst spadł do 3,1 proc. w I kw. Pobrano z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-wskaznik-niewykupionych-obligacji-zcatalyst- spadl-do-3-1-proc-w-i-kw (30.04.2016).
 18. Smith C.W., Warner J.B. (1979). On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7, 117-161.
 19. Szweda E. (2016). Podsumowanie tygodnia. Defaulty oswojone. Pobrano z: Obligacje.pl, https://obligacje.pl/pl/a/ podsumowanie-tygodnia-defaulty-oswojone (30.04.2016).
 20. Śmieja N., Pauka M. (2013). Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47, 551-561.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu