BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadłakowski Dominik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
Inwestycje społecznie odpowiedzialne, jako trend na europejskim rynku kapitałowym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 279-287, RYS., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Inwestycje finansowe
Capital market, Corporate Social Responsibility (CSR), Financial investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Diagnoza sytuacji na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Cele poboczne: nakreślenie ram teoretycznych społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz wykazanie ścisłej zależności między nimi oraz charakterystyka rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Metodologia - W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literaturowej z zakresu CSR oraz SRI. Dodatkowo w pracy posłużoną się metodą analizy danych wtórnych pochodzących z raportów FTSE4Good, Eurosif oraz Vigeo. Wynik - Wykazanie zależności miedzy rozwojem indeksów CSR, a inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi oraz wykazania rentowności tego typu inwestycji. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono zmiany, w zakresie rozwoju indeksów oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - A diagnosis of the situation on the socially responsible investments market in Europe. Secondary purposes: outlining the theoretical frames of corporate social responsibility and of socially responsible investments and showing the dependency between them and creating a profile of a socially responsible investments market in Europe. Methodology - The method of critical literature analysis within the area of CSR ad SRI has been used in the article. Additionally, the method of analysis of secondary data from the reports of FTSE4Good, Eurosif and Vigeo has been used in this paper. Result - Showing dependency between the development of CSR indexes and the socially responsible investments and highlighting the profitability of these kinds of investments. Originality/value - Changes in the area of index development and socially responsible investments in Europe have been presented in the article.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2013). Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1), 9-20.
 2. Duliniec A. (2015). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1, 39-49.
 3. European SRI Study 2014, http://www.eurosif.org (15.04.2016).
 4. FTSE, www.ftse.com/Analytics (1.04.2016).
 5. Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives, http:// www.csrinfo.org (27.04.2016).
 6. Jastrzębska E. (2011). CSR a kryzys, in: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, red. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156.
 7. Krupa D. (2012). Fundusze inwestycyjne odpowiedzialnie społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska LuBlin - Polonia, XLVI, 307-316.
 8. Markowitz H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
 9. Norma Iso 26000 Społczena odpowiedzialność. Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl (27.04.2016).
 10. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681, http://eur-lex.europa.eu (15.04.2016).
 11. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzialnych społecznie produktów finansowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, no. 2011/C 21/0F6.
 12. Sobótka E. (2016). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - moda która przeminie czy szansa na realne zyski w długim okresie. Forward, 8/03/2016.
 13. SRI Connect, http://www.sri-connect.com (15.04.2016).
 14. RaportGreen, Social and Ethical Funds in Europe The Retail Market (2014), Vigeo.
 15. Bauer R., Koedijk K., Otten R., (2005). International evidence on ethical mutual fund performance and investment style. Journal of Banking & Finance, 29, 1751-1767.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu