BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego
The Risk of Sourcing Capital in the Light of Art. 171 of Banking Low
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 299-307, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Źródła finansowania, Rynek równoległy, Prawo bankowe, Nadzór nad rynkiem finansowym
Source of financing, Parallel market, Banking law, Financial market supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bariera finansowa, na którą trafiają małe i średnie przedsiębiorstwa, jest jedną z najpoważniejszych barier rozwoju. Pozyskanie kapitału ze źródeł tradycyjnych działalności najczęściej spotyka problemy związane z krótką działalnością i niewielkim majątkiem, co powoduje poszukiwania innych źródeł pozyskania kapitału. Złożoność problemu w świetle rozległego i dynamicznego środowiska prawnego powoduje dodatkowe ryzyko spowodowane niejednolitym i dziurawym ustawodawstwem. Ryzyko to obciąża przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale jest tak duże, że w razie zmaterializowania się dotknie także inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie jednego z takich ryzyk wynikającego wprost z szerokiej dyspozycji artykułu 171 prawa bankowego. Ryzyko to polega na szerokiej dyspozycji normy prawnej powodującej możliwość ingerencji KNF, a także prokuratury w pozyskiwanie kapitału zewnętrznego przez podmioty gospodarcze.(abstrakt oryginalny)

A financial barrier that is hit by small and medium companies is one of the most important development barriers. acquiring of capital from sources of traditional businesses most often encounters problems related to a short activity time and a small capital, what causes search of other sources of capital. the complexity of the problem in the light of an extensive and dynamic law environment generates an additional risk resulting from a nonuniform and leaky legislation. above all the risk burdens companies, but it is so high that in case of realizing, it will affect investors as well. the aim of the article is to present one of such risks resulting directly form a broad disposition of the article 171 of banking law. this risk consist in a broad disposition of the legal norm generating the possibility of an interference of the financial service authority as well as of the prosecutor's office in sourcing of foreign capital by economic entities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blicharz R. (2009). Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Bydgoszcz-Katowice: Branta.
 2. Brealey R., Myers S. (2007). Study Guide to accompany Principles of Corp. Finance. New York: McGraw-Hill.
 3. Dzieńdziora J., Smolarek M. (2011). Wybrane zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 4. Dykto M. (2010). Alternatywny system obrotu NewConnect i jego rola w finansowaniu spółek akcyjnych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 233, 231-240.
 5. Flejterski S., Świecka B. (red.) (2006). Elementy finansów i bankowości. Warszawa: CeDeWu.
 6. Kaszuba-Perz K., Perz P. (2013). Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach. Humanities and Social Sciences, XVIII, (20/3), 73- 85.
 7. Kołosowska B. (2013) Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych. Warszawa: CeDeWu.
 8. Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Unimex.
 9. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2010). Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 6 (3). Pobrano z: www.e-finanse.com (20.04.2016).
 10. Ochman P. (2011). Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Ofiarski Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Raport Catalyst (2014). Pobrano z: http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/Raport_Catalyst_2014.pdf (20.04.2016).
 13. Raport NBP (2011). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r. Pobrano z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/ rozwoj2011.pdf (20.04.2016).
 14. Raport NBP (2013). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Pobrano z: http://www.nbp.pl/systemfinansowy/ rozwoj2013.pdf (20.04.2016).
 15. Sikorski G. (2015). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Smykla B. (2011). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Tupaj-Cholewa A. (2013). W: H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo Bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140, poz. 939 z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu