BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego
The Importance of Informal Institutions of Social Responsibility for the Stock Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 309-316, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Społeczna odpowiedzialność, Giełda papierów wartościowych, Organizacje nieformalne
Capital market, Social Responsibility, Stock market, Informal organizations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wykazanie znaczenia, jakie mają dla rynku giełdowego instytucje nieformalne społecznej odpowiedzialności, czyli inicjatywy organizacji ponadnarodowych nieobligatoryjne dla spółek giełdowych, a traktujące o ich społecznej odpowiedzialności. Metodologia badania - Zastosowano analizę krytyczną literatury w zakresie terminologii "zrównoważonego rozwoju", "społecznej odpowiedzialności" i "czynników ESG", dla wyjaśnienia przedmiotu zainteresowania instytucji nieformalnych oraz analizę tego rodzaju instytucji mających znaczenie dla funkcjonowania rynku giełdowego. Wynik - Ustalono, iż pewne instytucje nieformalne traktujące o społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych zyskują znaczenie w wymiarze formalnym. Oryginalność/wartość - Wykazano, iż podejmowanie inicjatyw z zakresu CSR o znaczeniu nieformalnym jest uzasadnione, ponieważ może mieć realne znaczenie dla giełdy, zyskując status instytucji formalnej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to demonstrate the importance of informal institutions of social responsibility for the stock market, which are the initiatives of the transnational organizations noncompulsory for listed companies and dealing with their social responsibility. Design/methodology/approach - An analysis of the critical literature in the terminology of "sustainable development", "social responsibility" and "ESG factors" to explain the subject of informal institutions and analysis of the institutions of this kind of importance for the functioning of the stock market. Findings - It was found that some informal institutions dealing with the social responsibility of listed companies are gaining importance in the formal dimension. Originality/value - It was shown that adopting CSR initiatives of an informal sense is justified, because it can have real importance to the stock exchange, gaining the status of a formal initiative.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Balcerek A. (2011). Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw. Współczesne Zarządzanie, 1.
 2. Carroll A.B. (1994). Social Issues in Management Research. Experts' Views Analysis, and Commentary. Business and Society, 3 (1).
 3. Dahlsrud A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15 (1).
 4. DSRK - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 5. Duliniec A. (2015). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (937).
 6. Dziawgo D., Dziawgo L. (2014). Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR - wybrane aspekty. Nauki o Finansach, 1 (18).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (15.11.2014).
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Bruksela, 25.10.2011, KOM(2011) 681. Wersja ostateczna.
 9. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010) 2020. Wersja ostateczna.
 10. Lulewicz-Sas A. (2013). Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 907.
 11. Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors (2015). United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative. Pobrano z: www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2015/09/SSE-Model-Guidance-on-Reporting-ESG.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (8.04.2016).
 12. Paliwoda-Matiolańska A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.
 13. Piontek F., Piontek B. (2005). Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapitał. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 6.
 14. Samelak J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 15. Sobczyk M. (2013). Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 11 (1/3).
 16. Staniek Z. (2011). Równowaga instytucjonalna i jej wymiary. W: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Kielce: WSEiP.
 17. WFE ESG Recommendation Guidance & Metrics (2015). World Federation of Exchanges Sustainability Working Group. Pobrano z: http://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/worldexchanges- agree-enhanced-sustainability-guidance (8.04.2016).
 18. www.iisd.org/sd (8.04.2016).
 19. www.unic.un.org.pl/rio20 (8.04.2016)
 20. www.unpri.org (8.04.2016).
 21. www.world-exchanges.org/home/index.php/about/a-short-history-of-the-wfe (8.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu