BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Błażej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na kształtowanie się wskaźników rynkowych
The Impact of Innovation Activities on the Market Evaluation of Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 317-324, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Innovations, Enterprise innovation, Market value of enterprise, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Weryfikacja potencjalnych zależności występujących między poziomem innowacyjności a wskaźnikami oceny rynkowej spółek publicznych. Przyjęto hipotezę, że występuje pozytywna zależność pomiędzy ponoszonymi nakładami na działalność badawczo-rozwojową i poziomem innowacyjności a rynkową oceną przedsiębiorstwa odzwierciedloną w wartościach osiąganych wskaźników rynkowych. Metodologia badania - Próbę badawczą stanowiło 19 spółek publicznych. Badaniu podane zostały 3 wskaźniki opisujące innowacyjność i 7 wskaźników opisujących ocenę rynkową badanych podmiotów. Potencjalne relacje zachodzące pomiędzy zmiennymi zweryfikowano z wykorzystaniem współczynników korelacji rang Spearmana. Wynik - Występuje istotna statystycznie, dodatnia relacja pomiędzy wybranymi wskaźnikami obrazującymi poziom innowacyjności a wskaźnikami oceny rynkowej spółek. Zależność ta występowała jednak w odniesieniu do 4 z 7 wskaźników uwzględnionych w badaniu. Oryginalność/wartość - Wyniki badań i wnioski z artykułu przyczyniają się do poszerzenia dostępnej wiedzy z zakresu wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw. Przedstawiono też możliwe kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article was to verify the potential relationships between the level of innovation and the indicators of the market evaluation of public companies. Design/methodology/approach - The sample was consisted of 19 public companies. We used 3 indicators describing innovation and 7 indicators describing market evaluation of enterprises. Potential relations between variables was verified using the Spearman rank correlation coefficients. Findings - Based on the empirical study it can be concluded that there is a statistically significant positive coefficient between selected indicators illustrating the level of innovation and market evaluation of the companies. This relationship was occurred with respect to four indices included in the study. Originality/value - The results and conclusions of the article contribute to expanding the available knowledge of the impact of innovation on the market value of companies. We also presented possible directions for further research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Horani, A., Pope, P. F., Stark, A. W. (2003). Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom. European Finance Review, 7, 27-46.
 2. Chan L.C.K., Lakonishok L., Sougiannis T. (2001). The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures. Journal of Finance, 56, 2431-2456.
 3. Daniel K., Titman S. (2006). Market Reactions to Tangible and Intangible Information. The Journal of Finance, 61 (4), 1605-1643.
 4. Duqi A., Torluccio G. (2010). Can R&D Expenditures Affect Firm Market Value? An Empirical Analysis of a Panel of European Listed Firms. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1609791 (15.09.2015).
 5. Eberhart A.C., Maxwell W.F., Siddique A.R. (2004). An examination of the long-run abnormal returns and operating performance following R&D increases. The Journal of Finance, 54 (1), 165-201.
 6. Hall B.H. (1993). The stock market's valuation of R&D investment during the 1980's. American Economic Review, 83 (2), 259-264.
 7. Innovation Union Scoreboard (2015). European Commission.
 8. Keller W. (2010). International trade, foreign direct investment and technology spillovers. W: B.H. Hall, N. Rosenberg, (s. 610-638). Handbook of the Economics of Innovation. Amsterdam: Elsevier.
 9. Krawczyk R. (2014). Ekonomiczna wartość dodana - EVA® 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław.
 10. Lev B., Sougiannis T. (1996). The Capitalization, Amortization and Value relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, 21, 107-138.
 11. Penman S.H., Zhang X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77 (2), 237-264.
 12. Ranking firm innowacyjnych (2014). Rzeczpospolita, 28 października.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591 z późń. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu