BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobak Wojciech (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Title
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Valuation of Intangible Assets
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 347-360, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena, Wartości niematerialne, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ustawa o rachunkowości
Valuation, Intangible asset, Individual income tax, Corporate income tax, Accounting Act
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest przedstawienie metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Oczywiście zrozumiałym jest, że temat nie zostanie wyczerpany w pełni, ponieważ jest to zagadnienie, które poruszane jest zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i prawie podatkowym. Metodologia badania - Przyjęta metoda to porównywanie aktów prawnych w celu ustalenia metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wynik - Należy stwierdzić, że istnieją zasadnicze różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawami o podatkach dochodowych, które to różnice dotyczą samej klasyfikacji, co zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, czy też sposobie amortyzowania tych elementów majątku trwałego. Oryginalność/wartość - Opracowanie nie jest oryginalne, ponieważ dotyczy analizy istniejących przepisów prawa.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to present the method of valuation of intangible assets. Of course it is understandable that the topic has not been exhausted fully, because it is an issue that is discussed both in the accounting and tax law. Research/methodology - The method adopted is to compare legislation in order to establish methods O-price value of intangible assets. Result - It should be noted that there are fundamental differences between the Accounting Act and the laws on income taxes, which are the differences relate to the same classification, which include the value of intangible assets, or the method of depreciation of non-current assets. Originality/value - Development is not original, because it concerns the analysis of the existing surge-owls law.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Helin A. (2009). Ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 3. Martyniuk T., Małkowska D. (2010). Zaawansowana rachunkowość finansowa. PWE. Warszawa.
 4. Piechota R. (2012). Rachunkowość finansowa. Pobrano z: http://klodzko.wszedukacja.pl/content/uploads/2012/04/ konspekt_1_rachunkowosc_tze.pdf.
 5. Pfaff J., Messner Z. (2011). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2343 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34.
 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591.
 10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Dz.U. nr 49, poz. 508.
 11. Zubrzycki J., Sałdyka P. (2015). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wrocław: UNIMEX.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu