BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ćwięk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Doktoranckie)
Title
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy
Risk of Bankruptcy and Shareholder Value
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 383-394, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Ryzyko, Wartość dla akcjonariuszy, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy, Risk, Shareholder Value (SHV), Creating company's value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy oddziaływania ryzyka upadłości przedsiębiorstwa na jego wartość dla akcjonariuszy, poprzez badanie zależności pomiędzy wartościami funkcji dyskryminacyjnych a efektywnością kreowania wartości. Metodologia badania - Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora energetycznego w Polsce. Wynik - Analiza potwierdziła istnienie zależności pomiędzy ryzykiem upadłości przedsiębiorstwa a zmianami wartości dla akcjonariuszy i efektywności jej kreowania. Oryginalność/wartość - Przeprowadzoną analizę należy traktować jako kontynuację wcześniejszych badań dotyczących uwarunkowań kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy oddziaływania ryzyka, jako nośnika wartości przedsiębiorstwa, na jego wartość.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze the impact of the risk of bankruptcy on the shareholder value, by examining the relationships between values of the discriminant function and value creation efficiency. Design/methodology/approach - Article is based on an analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of efficiency measures and discriminant models in relation to the selected companies in the energy sector in Poland. Findings - The analysis confirmed the existence of a relationship between the risk of bankruptcy and changes of the shareholder value and efficiency of its creation. Originality/value - The study should be regarded as a continuation of earlier research on determinants of the enterprise value creation and a starting point for further in-depth analysis of the impact of risk, as one of enterprise value drivers, on its value.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Damodaran A., Country Default Spreads and Risk Premiums. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (13.03.2016).
 2. Hołda A. (2002). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego. Nasz Rynek Kapitałowy, 11(143).
 3. Hołda A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Jaki A., Ćwięk W. (2015). Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 74 (1).
 5. Kasiewicz S. (red.) (2011). Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Kitowski J. (2013). Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa. Journal of Management and Finance, 4 (3).
 7. Mączyńska E. (red.) (2014). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Mączyńska E., Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
 9. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009). Warszawa: IFAC.
 10. Nita B. (2007). Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 11. Pindelski M. (2012). Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych. Przegląd Organizacji, 2.
 12. Pociecha J. (red.) (2014). Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Kraków: UEK - Fundacja UEK.
 13. Porter M.E., Kramer M.R. (2011). The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 1.
 14. Prusak B. (red.) (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 15. Rappaport A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
 16. Schierenbeck H., Lister M. (2002). Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. München-Wien: R. Oldenbourg Verlag.
 17. Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. nr 60, poz. 535.
 19. Wierzba D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu