BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rossmanith Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Metafizyczne uzasadnienie filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego
Metaphysical justification of Wincenty Lutosławski's social philosophy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 153-173, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Filozofia społeczna, Metafizyka, Wolność
Social philosophy, Metaphysics, Freedom
Note
streszcz., summ.
Lutosławski Wincenty
Abstract
Wincenty Lutosławski1 zdobył międzynarodową sławę jako oryginalny i wnikliwy badacz Platona. Ten bardzo istotny etap twórczości Lutosławskiego stał się niezwykle inspirującym podłożem jego dociekań metafizycznych. Niemalże do końca swoich dni filozof opracowywał Metafizykę, której maszynopis przez długie dziesięciolecia Polski powojennej spoczywał w Archiwum Nauki PAU-PAN w Krakowie i dopiero w 2004 r. ujrzał światło dzienne. To wydarzenie wiązało się z pewnym renesansem jego myśli. (fragment tekstu)

The text concentrates on metaphysical justification of Wincenty Lutosławski's social philosophy. The author outlines Lutosławski's views on metaphysics, particularly on self and their relation to his social philosophy thus providing metaphysical justification to democracy, nation, social relations, solidarity, peace and rebirth of humanity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 2. Brzozowski S., Kultura i życie, Warszawa 1936.
 3. Camus A., Eseje, tłum. J. Guze, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1971.
 4. Floryńska H., Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 5. Groblewski W., Antypozytywistyczna koncepcja jednostki Wincentego Lutosławskiego, w: W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej, red. S. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1978.
 6. Jakubowski M. N., Ciągłość historii i historia ciągłości. Polska filozofia dziejów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 7. James W., Preface, w: W. Lutosławski, The World of Souls, London 1923.
 8. Jaworski W., Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego, Abrys, Kraków 1994.
 9. Kojkoł J., Wspólnotowość i indywidualizm w filozofii Wincentego Lutosławskiego, w: Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, red. R. Zaborowski, Warszawa 2000.
 10. Kuderowicz Z., Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX w., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 11. Lutosławski W., Bądźmy ludźmi, Warszawa 1921.
 12. Lutosławski W., Descartes jako filozof, odbitka z Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej, Warszawa 1895.
 13. Lutosławski W., Idealizm i panteizm, Wilno 1923.
 14. Lutosławski W., Jak rośnie dobrobyt. Zarys polskiej teorii gospodarstwa narodowego, Kraków 1936.
 15. Lutosławski W., Jeden łatwy żywot, Warszawa 1933.
 16. Lutosławski W., Logika ogólna czyli teoria poznania i logika formalna, Kraków 1907.
 17. Lutosławski W., Ludzkość odrodzona. Wizje przyszłości, Kraków 1910.
 18. Lutosławski W., Metafizyka, Wydawnictwo Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo 2004.
 19. Lutosławski W., Na drodze ku wielkiej przemianie, Warszawa 1912.
 20. Lutosławski W., Nieśmiertelność duszy i wolność woli. Listy do młodszego brata o metafizycznych zagadnieniach, Warszawa 1909.
 21. Lutosławski W., Nieśmiertelność duszy. Zarys metafizyki polskiej, Warszawa 1925.
 22. Lutosławski W., Palingeneza, maszynopis, Archiwum Nauki Polskiej PAN i PAU w Krakowie, sygn. K III-155.
 23. Lutosławski W., Platon jako twórca idealizmu, Warszawa 1899.
 24. Lutosławski W., Początki filozofii greckiej od Talesa do Demokryta i Sokratesa, Warszawa 1910.
 25. Lutosławski W., Posłannictwo polskiego narodu, Warszawa 1939.
 26. Lutosławski W., Praca narodowa. Program polityki polskiej, Wilno 1922.
 27. Lutosławski W., Rozwój potęgi woli, Wilno 1923.
 28. Lutosławski W., The World of Souls, London 1923.
 29. Lutosławski W., Wykłady jagiellońskie, t. I, Kraków 1901.
 30. Lutosławski W., Z dziedziny myśli. Studia filozoficzne, Kraków 1900.
 31. Marek-Bieniasz A., Odpowiedzialność jako podstawowa kategoria etyczna współczesnej demokracji, w: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, red. W. Kaczocha, Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, Poznań 2003.
 32. Pacuła S., Wincentego Lutosławskiego droga do filozofii, "Życie i Myśl" 1971, nr 6.
 33. Pigoń S., Z Komborni w świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.
 34. Sikora A., Posłannicy Słowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967.
 35. Trzebuchowski P., Wincenty Lutosławski. Życie i twórczość, "Kierunki" 1977, nr 26.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu