BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa - kwestie metodyczne
Excess Cash Balance as the Component of Non-Operating Assets in Income-Based Valuation - Methodological Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 431-442, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Zarządzanie gotówką, Aktywa finansowe
Enterprise valuation, Cash management, Financial assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie właściwego rozwiązania metodycznego w odniesieniu do szacowania nadwyżkowego salda gotówki jako składnika aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa. W szczególności w artykule rozważa się, czy przyszłe przeznaczenie zgromadzonych na dzień wyceny środków pieniężnych powinno wpływać na wysokość nadwyżkowego salda gotówki. Metodologia badania - Artykuł ma charakter metodyczny, bowiem odnosi się do metody wyceny dochodowej przedsiębiorstwa. Analiza właściwych rozwiązań metodycznych odbywa się na podstawie modelu analitycznego bazującego na studium przypadku wyceny przedsiębiorstwa. Wynik - W wyniku analizy zaprezentowanej w artykule stwierdza się, że przewidywane w prognozie finansowej wykorzystanie gotówki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie powinno wpływać na kwestię ustalania nadwyżkowego salda gotówki dla potrzeb wyceny, chyba że wiadomo, iż przedsiębiorstwo nie mogłoby sfinansować zakładanych w prognozie wydatków inwestycyjnych w inny sposób niż tylko z własnych środków. Oryginalność/wartość - Kwestia uwzględniania w szacowaniu poziomu nadwyżkowego salda gotówki w wycenie dochodowej przedsiębiorstwa jego perspektyw rozwojowych i wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych na finansowanie przewidywanych w prognozie wydatków inwestycyjnych nie była dotychczas podnoszona w literaturze. Dlatego wyniki przeprowadzonej analizy mogą być oceniane jako oryginalne.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to identify the right methodological solution when estimating excess cash balance as the component of non-operating assets in income-based valuation. In particular following issue is considered whether future allocation of cash held by a company at the valuation date should affect the excess cash balance being a component of non-operating assets. Design/methodology/approach - The article considers methodological issues. It refers to the income valuation methods. Analysis of appropriate methodological solutions is based on the analytical model based on a case study. Findings - The analysis presented in the article states that future allocation of cash held by a company at the valuation date should not affect the excess cash balance being a component of non-operating assets, unless it is certain that the company could not finance the assumed capital expenditure in a different way than by its own cash. Originality/value - The issue of taking into account capital expenditures in estimating excess cash balance has not been raised in the literature so far. Thus the results of the analysis can be evaluated as original.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Athanassakos G. (1995). The discounted cash flow-based valuation methodology as treated by a public market transaction. The University of Western Ontario: Ben Graham Chair in Value Investing. Pobrano z: http://www. bengrahaminvesting.ca/Resources/DCF_tested_in_Public_transaction.pdf (29.04.2016).
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny. Warszawa: WIG Press.
 3. Damodaran A. (2002). Investment Valuation. Second Edition. New York: John Wiley & Sons.
 4. Damodaran A. (2005). Dealing with Cash, Cross Holdings and Other Non-Operating Assets: Approaches and Implications. Working Paper. Stern School of Business. September.
 5. Damodaran A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. 2. Gliwice: ONEPRESS.
 6. Dudycz T. (2010). Ustalanie poziomu środków pieniężnych niezbędnych dla utrzymania płynności. W: J. Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Fierla A. (2008). Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa: SGH.
 8. Frąckowiak W. (red.) (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 9. Hawawini G., Viallet C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
 10. Janas M. (2006). Gotówka - niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa. e-Finanse. Finansowy Kwartalnik Internetowy, 2.
 11. Nowicki J. (2010). Wpływ domyślnych założeń dochodowych metod wyceny na traktowanie aktywów nieoperacyjnych i stopy wzrostu dochodów w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. W: J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 12. Pignataro P. (2013). Financial Modeling & Valuation. Hoboken: Wiley.
 13. Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Śpiewak T. (2012). Kierunki modyfikacji metody Baumola zarządzania środkami pieniężnymi - model linii kredytowej. W: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 15. Wawryszuk-Misztal A. (2012). Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLVI (1).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu