BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podwórna Monika (Politechnika Wrocławska), Ślusarek-Furgalska Mariola
Title
Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa
The Market Value of Real Estate in the Process of the Business Valuation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 443-450, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena majątku, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa, Wartość nieruchomości
Valuation of assets, Enterprise valuation, Market value, Real estate’s value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W każdej wycenie, niezależnie od przedmiotu i zakresu, niezbędne jest określenie podstawowych założeń wyceny. Przyjęte założenia w oczywisty sposób wpływają na wybór stosowanych metod wyceny. W pracy skupiono uwagę na podejściu majątkowym w wycenie przedsiębiorstwa, w szczególności wpływu określenia rodzaju wartości nieruchomości jako składnika majątku trwałego. Metodologia badania - Wartość rynkowa nieruchomości dla optymalnego sposobu użytkowania oszacowana w celu ustalenia wartości przedsiębiorstwa podejściem majątkowym metodą skorygowanych aktywów netto. Wynik - Wartość rynkowa nieruchomości dla alternatywnego sposobu użytkowania może mieć inną wartość niż wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania. Oryginalność/wartość - Istota przyjętych założeń na etapie ustalania wartości składników majątku trwałego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - In each valuation, regardless of the subject and scope, it is necessary to define the basic principles of valuation. The assumptions obviously affect the choice of applicable valuation methods. The study focuses on the asset-based approach in the business valuation, in particular the effect of determining the type of the property value as a fixed asset. Design/methodology/approach - The market value of the property for the optimal usage estimated in order to determine the value of asset-based approach by the adjusted net assets. Findings - The market value of the property for an alternative method of use can have different value than the market value of the property for the current usage. Originality/value - The essence of the assumptions made at the stage of determining the value of fixed assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bancel F., Mittoo U.R. (2014). The Gap between Theory and Practice of Firm Valuation: Survey of European Valuation Experts. Social Science Research Network.
 2. European Valuation Standards (2012). TEGoVA.
 3. International Valuation Standards (2013).
 4. Konowalczuk J., Ramian T. (2015). Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855 (1).
 5. Ramian T. (2009). Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 534.
 6. RICs Professional Valuation Standards (2014).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 360/78).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 9. Szymański P. (2015). Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855.
 10. Uchwała RK nr 10/2011 z dnia 11.07.2011 r. (2011). Powszechne Krajowe Zasady Wyceny KSWS. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.
 11. Uchwała RK nr 6/12/2013 z 16.12.2013 r. (2013). Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 15. Zarzecki D., Grudziński M. (2011). Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 639.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu