BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki
Value Migration Processes in the Conditions of Internationalisation and Globalisation of Economy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 451-461, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Globalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Migracja wartości
Enterprise value, Globalization, Enterprise internationalization, Value migration
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
Migracja wartości (Value Migration) jest procesem polegającym na przepływie wartości między przedsiębiorstwami, sektorami, państwami w celu odnalezienia jak najbardziej efektywnych możliwości ulokowania kapitału. Proces ten przebiega najczęściej w trzech fazach: przypływu wartości, jej stabilizacji, a następnie odpływu, i uzależniony jest w dużej mierze od nośników wartości (Value Drivers), będących głównymi determinantami w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management). Znajomość tych procesów oraz umiejętność szybkiego reagowania na uwarunkowania i zmiany będące konsekwencją ich przebiegu umożliwiają współcześnie swobodną realizację celu przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku. W artykule zaprezentowano istotę, determinanty i etapy migracji wartości, szczególnie w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji i globalizacji gospodarki.(abstrakt oryginalny)

Value Migration is a process consisting in the flow of values among businesses, sectors, states in order to find the most effective possibilities to invest capital. Most often the process runs in three stages: value inflow, its stability, and then its outflow, and to a great extent it depends on value drivers, which are the major determinants in the Value Based Management process. The knowledge of these processes and an ability to react quickly to the conditionings and changes being the consequence of their progress enables today free implementation of the goal of survival and development of firms on the market. The article presents the essence, determinants and stages of Value Migration, particularly in the context of contemporary processes of internationalisation and globalisation of economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grucza B. (2002). Migracja wartości w sektorach silnie zglobalizowanych. W: E. Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. T. 2. Szczecin: Kreos.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Siudak D. (2008). Migracja wartości przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10.
 3. Herman A., Szablewski A. (red.) (1999). Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 4. Jabłoński A. (2011), Migracja interesariuszy a wartość przedsiębiorstwa. Problemy Jakości, 1.
 5. Jabłoński A., Jabłoński M. (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
 6. Kłosiński K.A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. Warszawa: PWE.
 7. Konecka-Jurga S. (2005). Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Pobrano z: www.logforum.net.
 8. Liberska B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.
 9. Małys Ł. (2013). Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 10. Marcinkowska M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Mączka L. (2003). Gospodarka globalna u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 12. Morawczyński R. (2008). Przedsiębiorczość międzynarodowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Rymarczyk J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 14. Szablewski A. (2008). Migracje kapitału i wartości w warunkach globalnej niestabilności. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.
 15. Szablewski A. (2009). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Warszawa: Difin.
 16. Szymański W. (2001). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
 17. Waśniewski P. (2011). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 21.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu