BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska-Mieruszewska Joanna (Uniwersytet Gdański), Markiewicz Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Czynniki sukcesu fuzji i przejęć horyzontalnych na przykładzie globalnych agencji informacyjnych
Success Factors of Horizontal Mergers and Acquisitions - a Case Study of a Global News Agencies Sector
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 473-484, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Fuzje i przejęcia, Informacja ekonomiczna, Analiza finansowa
Mergers and acquisitions, Economic information, Financial analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników sukcesu i sposobów jego pomiaru w transakcjach fuzji i przejęć. W celu weryfikacji założeń teoretycznych ocenie poddano wybrane, znaczące fuzje dokonane w sektorze globalnych dostawców inteligentnej informacji. Wybór sektora został podyktowany cechującą go innowacyjnością oraz znaczącą konsolidacją. Zastosowano metodę analizy studium przypadku na przykładzie fuzji firm Thomson i Reuters, uznawanej za flagową w sektorze. Metodologia - Analiza obejmuje okres od trzech lat przed dokonaniem fuzji do siedmiu lat po jej zakończeniu. Zastosowanie tak długiego horyzontu badania pozwoliło w sposób kompleksowy zbadać czynniki wpływające na sukces fuzji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu uwarunkowań zewnętrznych, w tym, w szczególności, kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Dane do przeprowadzenia badania pozyskano z programu Thomson Reuters Eikon udostępnianego na podstawie umowy pomiędzy firmą Thomson Reuters a Uniwersytetem Gdańskim, a także z raportów finansowych spółek z sektora. Wynik - Połączenie spółek Thomson i Reuters zaowocowało powstaniem międzynarodowej korporacji znajdującej się wśród dwóch podmiotów walczących o dominujący udział w rynku. Pomimo iż realizacja fuzji przypadła na kryzysowy rok 2008, wydaje się, że połączenie nie tylko okazało się sukcesem to przyczyniło się do zminimalizowania konsekwencji kryzysu dla spółki. Oryginalność/wartość - W literaturze relatywnie rzadko analizie podlegają długoterminowe efekty fuzji oraz przejęć, które pozwalają w długim horyzoncie ocenić konsekwencje połączenia. Do analizy wybrano rzadko opisywany, innowacyjny i z uwagi na strukturę ciekawy sektor dostawców informacji finansowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to identify the key success factors and methods of its measurement in mergers and acquisitions. Design/methodology/approach - In order to verify the theoretical assumptions, it was implemented the method of case study analysis, with particular attention to the merger of Thomson and Reuters. The analysis covers a period of three years prior to the merger to seven years after its completion. The use of long horizon of the study will allow comprehensive examination of factors influencing the success of the merger Data were obtained from Thomson Reuters Eikon program, on the basis of an agreement between the company Thomson Reuters and the University of Gdansk, as well as from the financial reports of selected companies. Findings - The Thomson and Reuters merger has resulted in creating an international corporation with significant market share in the financial data provider sector. Although the merger transaction was finished in a crisis year 2008, it seems that the merger not only proved to be a success, but also contributed to minimize the consequences of the crisis for the company. Originality/value - The problem of long-term effects of mergers and acquisitions is relatively rarely discussed in the literature Moreover, authors decided to selected for analysis innovative and due to the structure, interesting sector of financial information providers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antikainen K. (2008). Evaluation of success of mergers and acquisitions-case Finnish forest companies. SSRN 498247.
 2. Ashkenas R.N., Demonaco L.J., Francis S.C. (2006). Jak GE Capital integruje przejęte firmy? W: Fuzje i przejęcia. Harvard Business Review. Gliwice: OnePress-Helion.
 3. Bednarski W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
 4. Carleton J.R., Lineberry C.S. (2004). Achieving post-merger success. Pfeiffer. San Francisco: AWiley Imprint.
 5. Czerwonka L. (2010). Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących. Przegląd Organizacji, 10.
 6. Eiteman D., Stonehill A., Mofffett M. (2007). Multinational business finance. Boston: Pearson International.
 7. Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review, 10 (1).
 8. Frąckowiak W. (2009). Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
 9. Heffernan S. (2007). Nowoczesna bankowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. IBIS World. Pobrano z: www.ibisworld.com.pl (15.04.2016).
 11. Kaplan S.N., Mitchell M., Wruck K. (2000). A clinical exploration of value creation and destruction in acquisitions, organizational design, incentives, and internal capital markets. University of Chicago Press.
 12. Lewandowski M. (2001). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
 13. Liaw K.T. (2006). The business of investment banking. Hoboken, New Jersey: John Wiley &Sons.
 14. Maćkowiak E. (2012). Fuzje i przejęcia w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 737.
 15. Melnarowicz K., Melnarowicz J. (2013). Pomiar sukcesu w transakcjach fuzji i przejęć. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 126.
 16. Perepeczo A. (2010). Ocena efektów finansowych łączenia spółek. Studia i Prace WNEiZ, 20.
 17. Reuters Group (2007). Reuters Group Annual Report 2007.
 18. Sudarsanam S. (1998). Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG-Press.
 19. Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987). Vol. 3. London: The Macmillan Press Limited.
 21. Thomson Reuters (2007). Thomson Reuters Annual Report.
 22. Thomson Reuters (2008). Thomson Reuters Annual Report.
 23. Thomson Reuters (2009). Thomson Reuters Annual Report.
 24. Thomson Reuters (2010). Thomson Reuters Annual Report.
 25. Thomson Reuters (2011). Thomson Reuters Annual Report.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu