BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozda Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Transformacja w przestrzeni. Wpływ modelu deweloperskiego na urbanizację Polski po 1989 roku
Transition in the space. The impact of the real estate development on the Polish urbanization after 1989
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 177-192, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Nieruchomości, Polityka mieszkaniowa, Deweloper
Real estate, Housing policy, Developer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transformacja systemowa państwa interpretowana jest przeważnie w kategoriach przemian obejmujących czynniki polityczne, gospodarcze i ich konsekwencje społeczne. O ile dynamiczne i krótkotrwałe w przebiegu mogą być przemiany systemu politycznego (zmiany personalne, wybory, nowe akty prawne - w tym zwłaszcza konstytucja), o tyle przemiany gospodarcze przebiegają wolniej, nie są bowiem tak bezpośrednie nawet w ramach gospodarki centralnie kierowanej. Najdłużej przebiegają przemiany społeczne. Następują powoli, mogąc rozciągać trwanie transformacji na całe dekady.Transformację systemową 1989 r. należy więc kojarzyć z tą datą w sposób symboliczny. Proces przemian w rzeczywistości wiązał się z trwającą dłużej ewolucją realnego socjalizmu, która nie zakończyła się wraz z przemianowaniem państwa na Rzeczpospolitą Polską w ostatnią noc sylwestrową ósmej dekady XX w. Pomimo kojarzenia transformacji z gwałtownością przemian (transformacja szokowa), był to proces rozciągnięty w czasie. (fragment tekstu)

The article describes the impact, the meaning and the characteristics of the housing estates developed by the real estate companies in Poland after 1989 and presents possible solutions to eliminate the dysfunctions of the inhabited space, which can improve the functionality of inhabited environment. That model of housing is one of the most typical elements of the settlement network in Poland. Unknown under the real socialism when the housing development was based on public and industrial investment and the so-called socialized housing, in the later period supplemented to a greater extent by individual projects. Real estate housing has negative impact on the quality of the urbanized space and the national economy, which results in the creation of a low quality living environment. On the other hand, to some extent they solve the problem of the housing shortage caused by the ine'cient public policy in that field. The study is based on source literature and o'cial statistics on the level of housing production in the analysed period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B.a., Polscy kierowcy wożą powietrze, http://bit.ly/1R8Uc29
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/
 3. Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 4. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Kwartalnik KES Studia i Prace" 2012, nr 2.
 5. Cieślak I., Wybrane metody waloryzacji przestrzeni zurbanizowanej, w: Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej, red. I. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.
 6. Dąbrowa A., Spotkanie prasowe poświęcone wynikom WBR 2015, http://bit.ly/1QZgKUA
 7. Drozda Ł., Koncepcja własności jako odpowiedzialności w planowaniu przestrzennym, w: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J. Osiński, M. Pachocka, M. Ostrowska, M. Nawrot, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, w druku.
 8. Dymnicka M., Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, SWPS Academica-Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 9. Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 10. Hall E. T., Ukryty wymiar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 11. Hatherley O., Programowanie zachowań. Architektura centrów handlowych, w: Miasto- -Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów, red. J. Kusiak, B. Świątkowska, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
 12. Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Architektury, Warszawa 2014.
 13. Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 14. Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.
 15. Kajdanek K., Suburbanizacja w Polsce - pejzaż społeczno-przestrzenny, "Przegląd Socjologiczny" 2011, nr 2-3.
 16. Kaliński J., Transformacja gospodarki Polskiej w latach 1989-2004, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 17. Leder A., Kto nam zabrał tę rewolucję?, "Krytyka Polityczna" 2011, nr 29.
 18. Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, Kraków 2015.
 19. Smagacz-Poziemska M., Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 20. Springer F., 13 pięter, Czarne, Warszawa 2015.
 21. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 22. Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4.
 23. Szmidt B., Ład przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 24. Varoufakis Y., Globalny Minotaur. Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 25. Wallis A., Informacja i gwar. O miejskim centrum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 26. Wielgo M., Deweloperzy budują jak szaleni. Kupujący mogą zacierać ręce, http://bit.ly/1ZkuYPl
 27. Yusof Y. M., Kozlowski M., Clients of contemporary urban design: The Impact of Neoliberalism, w: Radical Inclusivity. Architecture and Urbanism, red. K. Nawratek, B. Huggins, M. Oxley, A. Horton-Howe, dpr-barcelona, Barcelona 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu