BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głodowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Sustainable Development Strategy and the Effectiveness of Its Implementation in the European Union
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 71-83, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Keyword
Rozwój zrównoważony, Efektywność, Analiza skupień
Sustainable development, Effectiveness, Cluster analysis
Note
summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracyjne Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The aim of this article is to evaluate the effectiveness of the implementation of the sustainable development strategy in the European Union and the comparison of its level in individual countries. In addition, the work is an example of the taxonomic measure used as an indicator of sustainable development. The period of analysis is between 2004 and 2014. The methodology used in the work is the analysis and synthesis of the literature, the EU documentation and statistical and taxonomic quantitative methods. The scrutiny shows that the level of sustainable development is very diverse in the EU countries. Member countries to a greater or lesser extent pursue the policy goals, but there is a lack of integrated approach and convergence in this area. The reason for this may be too large structural diversity of the Member States, and thus the discrepancy of development priorities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bluszcz A. (2015), Classification of the European Union member states according to the relative level of sustainable development, http://link.springer.com/article/10.1007/s11135-015- 0278-x: access: May 2016.
 2. Farmer A.M. (2012), Manual of Environmental Policy, Routledge, London.
 3. Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna: monografie 61, Kraków.
 4. Harris J.M. (2000), Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and Environment Institut Working Paper 00 - 04, http://ase.tufts.edu/gdae/publications/working_ papers/Sustainable Development.pdf, access: May 2016.
 5. Hellwig Z. (1967), Procedure of Evaluating High Manpower Data and Typology of Countries by Mean of Taxonomic Methods, UNESCO, Paris.
 6. Jednolity Akt Europejski (1987), http://www.sgipw.wlkp.pl/wp-content/uploads/2014/11/ jae.pdf: access: May 2016.
 7. Kaliszczak L. (2003), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w rozwiązywaniu nierówności społecznych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 2.
 8. Łuczak A., Wysocki F. (2013), Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", no. 8.
 11. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 12. Płachciak A. (2011), Geneza idei rozwoju zrównoważonego, "Ekonomia", 5(17), http://www.dbc.wroc.pl/Content/26014/Plachciak_Geneza_idei_rozwoju_zrownowazonego.pdf; access: April 2016.
 13. Pociecha J. (1986), Statystyczne metody segmentacji rynku, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna: monografie 71, Kraków.
 14. Polityka w dziedzinie środowiska: Ogólne zasady i podstawowe ramy, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.4.1.pdf: access: April 2016.
 15. Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(10).
 16. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, (1991), http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm: access: May 2016.
 17. Rosicki R. (2010), Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Naukowo-Metodyczny", nr 4.
 18. Single European Act (1987), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv- :xy0027: access: May - June 2016.
 19. Stacewicz J. (1998), Cywilizacyjno - kulturowe uwarunkowania ekorozwoju [w]: B. Poskrobko (red.), Sterowanie ekorozwojem. Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydwnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 20. Sulmicka M. (2011), Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", t. 85.
 21. Sustainable Development Indicator, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators: access: April-May 2016.
 22. Walesiak M. (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", 37 (1-2).
 23. Wydymus S. (1984), Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: monografie 62, Kraków.
 24. Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu