BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzydłowska Anna (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw)
Title
Leadership in Project Management
Przywództwo w zarządzaniu projektami
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 103-112, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przywództwo, Zarządzanie projektem, Doskonalenie zarządzania, Grupy projektowe
Leadership, Project management, Management development, Project teams
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie możliwych sposobów doskonalenia zdolności przywódczych Kierowników Projektów. Podejście do przywództwa zmienia się. Można mówić o zmianach przywództwa z tradycyjnego bazującego na stylu "poleceń i kontroli" w nowe - bardziej elastyczne. wymagające z jednej strony zdolności do przewidywania (spojrzenia w przód) a z drugiej strony "odwagi" w delegowaniu uprawnień i zdolności do motywowania zespołów. W artykule analizowane są dwa podejścia do przywództwa - tradycyjne (ang transactional) i transformacyjne (ang. transformational). Wyniki badań pokazują że współczesny lider powinien być bardziej transformacyjny niż tradycyjny w podejściu do przywództwa. Przywództwo transformacyjne polega między innymi na stworzeniu warunków, w których wszyscy biorący udział w projekcie wykazują się inicjatywą, kreatywnością i zaangażowaniem. Jednym z zadań Kierownika Projektu jest zintegrowanie członków zespołu wokół uzgodnionych celów tak by czuli się oni aktywnie współodpowiedzialni za rozwiązywanie codziennych problemów. W kontekście coraz większych wymagań na wszechstronność współczesnego Kierownika Projektu, analiza tych dwóch podejść wskazuje na konieczność ciągłego ulepszania zdolności przywódczych. Autor artykułu, bazując również na swoich wieloletnich doświadczeniach z prowadzenia projektów formułuje rekomendacje dotyczące trzech sposobów poprawienia zdolności przywódczych Kierowników Projektów. Wszystkie rekomendacje mają wymiar praktyczny i w swojej wymowie mają pomóc Kierownikowi Projektu w zastanowieniu się w jaki sposób zaangażować członków zespołu projektowego we wspólne pokonywanie trudności jak i wspólne poszukiwanie nowych wyzwań. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to indicate possible ways to improve leadership qualities in Project Management. The approach to leadership is changing. The traditional concept of leadership perceived as "command and control" gradually gives way to a new, more flexible approach, which requires - on the one hand - the ability to predict (looking ahead) and - on the other - "courage" to delegate powers and the ability to motivate a team. The paper analyses two different approaches to leadership: transactional vs. transformational. The results of the studies prove that a modern leader should be a transformational rather than a transactional one. Transformational leadership is about making all project members creative, engage and full of initiative. It is project manager role as leader to integrate team members around defined goals and make them feel responsible for solving project problems. In regard to growing demand for versatility of Project Manager, a Project Manager has to continuously improve his/ her leadership skills. The author of this article, basing on her years' long experiences with running projects, formulates a recommendation concerning three ways of improving one's leadership skills. All three recommendations are practical and are aimed at helping Project Manager in engaging project team members in a joint effort to overcome difficulties, as well as looking for new challenges. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arora M., Baronikian H., (2013) Leadership in Project Management- Leading People and Projects to Success; 2nd edition
 2. DeMarco T., Lister T,. (2013) Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects; Addison Wesley Professional
 3. DeMarco T., Lister T. (2013), Peopleware: Productive Projects and Teams, Addison Wesley; 3 edition
 4. Dominick, P., Aronson, Z., Lechler, T. (2007), Transformational leadership and project success. R. R. Reilly (Ed.), The human side of project leadership (pp. 1 - 30) Newton Square, PA: Project Management Institute
 5. Fiorina C. (2000), Massachusetts Institute of Technology Commencement, Cambridge, Massachusetts
 6. Haughey D., (2013), The Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 7. Kouzes, J. M., Posner B. Z., (2008), The Leadership Challenge, John Wiley & Sons, Fourth Edition
 8. Howell, J.M., Avolio B.J. (1993), Transformational leadership, transactional leadership, locus of control and support for innovation. Journal of Applied Psychology, 78, 891 - 902
 9. McBer H. (1996), Managing for Performance Improvement, Boston, Hay MacBer
 10. Office of Government Commerce, (2009), Managing Successful Projects with Prince2® Manual
 11. Turner R., Muller R. (2006) Choosing Appropriate Project Managers: Matching Their Leadership Style to the Type of Project, Project Management Institute.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu