BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Title
Ogólny model rachunku kosztów klienta
General Model of Customer Costs Accounting
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 113-122, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Metodologia finansów, Rachunek kosztów, Rentowność, Klient, Rachunkowość
Methodology of finance, Cost accounting, Profitability, Customer, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo w relacjach z klientami można w sposób bardzo uproszczony przedstawić jako miejsce generowania kosztów a klienta jako źródło dostarczania przychodów. Uproszczenie to znajduje uzasadnienie w roli jaką pełni klient w stosunku do przedsiębiorstwa, bowiem to dzięki klientowi przedsiębiorstwo generuje niezbędne zyski do prowadzenia i kontynuowania działalności oraz swojego rozwoju. Rodzi to konieczność nawiązywania i utrzymywania optymalnych, pod względem ekonomicznym relacji z klientami. W dużej mierze związane jest to stricte z procesem sprzedaży klientom produktów i/lub towarów, które oferuje lub zamierza oferować przedsiębiorstwo. Podstawowym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko związane z opłacalną sprzedażą efektów działalności danego przedsiębiorstwa. Ryzyko to związane jest z jednej strony z faktem możliwości dokonania sprzedaży. A z drugiej strony z możliwością sprzedaży z zyskiem. Rentowność relacji z klientami jest kluczowa dla prowadzenia i kontynuowania działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwane dzięki relacjom z klientami są łatwe do identyfikacji oraz wyceny. System rachunkowości finansowej w pełni spełnia swoja rolę w tym obszarze. Jednak określenie wszystkich kosztów relacji z danym klientem nie jest sprawą prostą. Rachunkowość finansowa nie jest w stanie w pełni zaspokoić tych potrzeb. Z tego powodu przedsiębiorstwa potrzebują dedykowanego rachunku kosztów, który umożliwi zarządzającym tym przedsiębiorstwami na określenie rzeczywistych kosztów relacji z poszczególnymi klientami. Celem artykułu jest przedstawienie definicji oraz ogólnego modelu rachunku kosztów klienta sprzyjającego nawiązywaniu i utrzymywaniu rentownych relacji z klientami. (abstrakt oryginalny)

The company in its dealings with customers can be presented in a very simplistic way as a place of generating costs, and the customer as a source of revenue. This simplification is justified by the role which the customer plays in relation to the company, because it is thanks to the client that company generates profits necessary to keep and continue its business and its development. This raises the need to establish and maintain optimal, in the economic terms, relations with customers. To a large extent this is strictly related to the process of selling products and/or goods, which company offers or intends to offer to customers. The main risk of doing business is the risk associated with profitable sales of effects of business of the given enterprise. The risk is related on one hand to the fact of possibility of making a sale. On the other hand, it is related with the possibility of profitable sales. The profitability of customer relationships is crucial for conducting and continuing business. Revenues obtained through relationships with customers are easy to identify and evaluate. Financial accounting system fully complies with its role in this area. However, determination of all the costs of relations with a given customer is not a simple matter. Financial accounting is not able to fully meet these needs. For this reason, companies need a dedicated costs accounting, which will enable the management of these companies to determine the actual cost of the relationship with the given customer. The aim of the article is to present definitions and general model of customer costs accounting favoring establishing and maintaining profitable relationships with customers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 2. Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 4. Jaruga A. A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. WSPiZ, Łódź 2001.
 5. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 6. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 8. Levit T., Marketing myopia, Harvard Business Review, July/August 1960.
 9. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans - Servis, Warszawa 1994.
 10. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 11. Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, red. D. Sołtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 13. Smith M., Research Methods in Accouting, 3th edition, Sage Publications, London 2014.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu