BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatka Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; KEDGE Business School)
Title
Forecast for Development of Polish Exports in France on the Basis of the Actions by Dedicated Institutions
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu we Francji na bazie dotychczasowych działań ze strony instytucji do tego powołanych
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 123-132, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Eksport, Import, Wymiana handlowa
Export, Import, Trade exchange
Note
streszcz., summ.
Country
Francja
France
Abstract
Za wymianę gospodarczą pomiędzy Polską a Francją odpowiada szereg instytucji. Na przestrzeni lat zmieniała się ich struktura i zakres ich działań i obowiązków. Powolna ewolucja odzwierciedlała zmiany geopolityczne i społeczno-gospodarcze, doprowadzając do stanu aktualnego. Instytucje te zajmują się m.in. problemami dotyczącymi zarówno importu, jak i eksportu produktów i usług polskich. Ważnym elementem ich działań było tworzenie i promocja "marki polskiej". Artykuł ma celu przedstawienie perspektyw rozwoju polskiego eksportu we Francji przy współpracy Izby Gospodarczej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady i Konsulatów RP. Do tego celu autor wykorzystał analizę SWOT, która pokazuje silne i słabe strony działań prowadzonych przez instytucje do tego powołane, a także zawiera opis szans i zagrożeń eksportu towarów z Polski na rynek francuski. Na podstawie wyników tej analizy SWOT można podjąć próbę oceny wymiany handlowej Polski z Francją i nakreślić perspektywy jej rozwoju. Analizę szans rozwoju polskiego eksportu we Francji nie sposób dokonać bez opisu specyfiki rynku francuskiego, co zawarto w artykule. Następnie omówiono dotychczasowe osiągnięcia polskiego eksportu na rynek francuski, jego wielkość, rodzaje eksportowanych towarów. Na zakończenie przedstawiono wnioski na przyszłość oraz zaproponowano zmiany, które wydają się konieczne do wprowadzenia, aby nie tylko zwiększyć eksport polskich wyrobów i usług na rynek francuski, ale bardziej go zróżnicować i poszerzyć sektory gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Many institutions are responsible for Polish - French trade exchange. Over the years the structure and its scope have been changing. This evolution has reflected geopolitical changes that has leaded to actual situation. These institutions cope with the problems related to both imports and exports of Polish products and services. The important part of their work is creation and promotion of 'Polish brand'. The article attempts to explain and illustrate the prospects of further development of Polish exports in France with the cooperation of the National Chamber of Commerce, Trade and Investment Department of Promotion in the Embassy and the Consulate of Poland. In order to illustrate this, the author has used a SWOT analysis that aims to describe the strong and weak points, opportunities and threats associated with Polish goods' being exported to the French market. On the basis of the results of this analysis, an evaluation of the trade relations between Poland and France might be done. Moreover, the prospects might be outlined for the future. An analysis of the opportunities cannot be done without first describing the specifics of the French market, as has been included in the title. Then, the previous successes of Polish exports and their detailed description have been described. At the end of this article, the conclusion and proposed changes have been presented. These changes seems to be necessary in order to increase Polish exports. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_handlu_zagranicznego_2013.pdf dated 07.11.2014.
 2. http://ccifp.pl/baza-firm/informacje-o-rynku-francuskim/informacjeekonomiczne-o-francji/ dated 03.11.2014.
 3. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dated 03.11.2014.
 4. http://www.insee.fr/fr/bases-dedonnees/bsweb/doc.asp?idbank=000642327 dated 08.11.2014
 5. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012overview_en.pdf dated 07.11.2014.
 6. http://ccifp.pl/baza-firm/informacje-o-rynku-francuskim/informacjeekonomiczne-o-francji/ dated 03.11.2014.
 7. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012overview_en.pdf dated 07.11.2014.
 8. http://www.voyages-sncf.com/ dated 03.11.2014.
 9. http://ccifp.pl/o-ccifp-fr/20-ans-dinvestissements-francais-enpologne/?lang=fr dated 05.11.2014
 10. http://ccifp.pl/baza-firm/informacje-o-rynku-francuskim/ dated 07.11.2014.
 11. https://paris.trade.gov.pl/pl/france/article/detail,1359,Polskofrancuska_wymiana_handlowa.html dated 04.11.2014.
 12. http://www.solarisbus.com/ dated 04.11.2014.
 13. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=b11b7e3409b27e5c6e332399362105f8 dated 05.11.2014.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu