BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nycz Mariola (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza), Śmieszek Mirosław (Politechnika Rzeszowska)
Title
Wielkość przewozów pasażerskich w relacji do wskaźnika motoryzacji w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2013
Size of Passenger Transport in Relation to the Automotive Indicator in Selected Countries of European Union in the Years 2008-2013
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 153-167, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przewozy pasażerskie, Motoryzacja, Kryzys gospodarczy
Passenger traffic, Motorization, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Złożony i wielopłaszczyznowy system gospodarczy obecnego świata jest niezwykle sensytywnym układem kolektywnych powiązań funkcjonalnych i systemowych. W efekcie skutki kryzysu ekonomicznego są odczuwalne w różnych rejonach świata i sektorach gospodarczej działalności człowieka. Monitorowanie zmian zachodzących w gospodarce, szczególnie podczas kryzysu, jest istotne w zidentyfikowaniu przyczyn jego powstania, a w kolejnym etapie -odszukaniu rozwiązań umożliwiających efektywne złagodzenie konsekwencji jego wystąpienia. Współczesne społeczeństwa dążą do coraz większej mobilności, a celem polityki Unii Europejskiej jest kształtowanie i wspieranie efektywnych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań mających ją zapewnić. Ogromne znaczenie dla transportu odgrywają przewozy pasażerskie, które wskazują na potrzeby transportowe, odzwierciedlając przy tym dobrobyt społeczeństwa i kondycję gospodarczą państwa. W pracy porównano wielkości wykonanej pracy przewozowej w pasażerskim transporcie drogowym i kolejowym oraz liczbę przewiezionych pasażerów transportem lotniczym. Do analizy wybrano także zmienną będącą liczbą zarejestrowanych samochodów osobowych przypadających na tysiąc mieszkańców w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza ma na celu wskazanie: zróżnicowania między przewozami pasażerskimi różnymi środkami transportu oraz ocenę wpływu kryzysu ekonomicznego z 2008 r. na wielkość analizowanych przewozów w UE. Celem dodatkowym przeprowadzonych badań było przedstawienie pozycji Polski na tle innych krajów, a także wskazanie relacji wzrostu liczby zarejestrowanych samochodów osobowych do wielkości przewozów pasażerskich. Publikacja powstała na podstawie danych prezentowanych przez Eurostat i OECD. (abstrakt oryginalny)

Complex and multifaceted economic system of today's world is a very sensitive system of collective functional and system connections. As a result of the outcomes of economic crisisare experienced in different parts of the world and economic sectors of human activity. Monitoring of changes in the economy, especially during the crisis, is important to identify the causes of its origin, and in the next stage, to find solutions enabling effective mitigation of the consequences of its occurrence. Contemporary societies tend to increasing mobility and the goal of European Union policy is to develop and support efficient, safe and sustainable solutions which provide it. Passenger transport is of great importanceand it indicates the transport needs reflecting the wellbeing of the society and the economic condition of the state. The study compares the size of the transport performance in passenger transport by road and rail and the number of passengers carried by air transport. For the analysis the variable, which is also the number of registered passenger cars per thousand inhabitants in selected countries of the European Union, has been applied. The analysis aims to identify: differentiation between passenger transport by various modes and an assessment of the impact of the economic crisis of 2008 on the size of the analyzed transport in EU. An additional objective of the study was to present the Polish position against other countries, and an indication of relationships of an increase in the number of registered passenger cars to the size of the passenger. The publication has been based on the data presented by Eurostat and the OECD. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grad B., Krajewska R., Wpływ kryzysu na przewozy pasażerów transportem kolejowym w krajach Unii Europejskiej, "Logistyka" 2011/3, s. 765-766.
  2. Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., KolińskiA., Andrzejczyk P., Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Poznań 2015.
  3. Januła E., Podstawy transportu i spedycji. A. 28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie realizacji procesów transportowych, Warszawa 2014.
  4. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Rucińska, Warszawa 2012.
  5. Rettinger R., Staszak P., Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2011/18.
  6. Śmieszek M., Migała-Warchoł A., Mentel G., Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo, "Logistyka" 2014/6, s.9685-9686.
  7. http://www.siskom.waw.pl/lotnisko_polska.htm.
  8. http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka WSb/ksi ki elektroniczne/ekonomiczne-i-organizacyjne-aspekty-transportu.pdf, s. 47-51.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu