BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pepłowska Monika (The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences), Kryzia Dominik (The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences)
Title
The Assessment Model of Energy Security in the Road Transport Sector in Poland
Model oceny stanu bezpieczeństwa energetycznego w sektorze transportu drogowego w Polsce
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 169-176, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo energetyczne, Transport drogowy, Paliwa alternatywne
Energy security, Road transport, Alternative fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktualna sytuacja ekonomiczna oraz przyjętą przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (w tym również przez Polskę) polityka energetyczna sprawia, że coraz częściej poszukuje się alternatywnych źródeł zasilania. Temat ten tyczy się nie tylko sektora energetycznego, ale również innych, w tym także sektora transportu drogowego. Przyszłość motoryzacji to nie tylko dążenie do jak najniższej emisji CO2, ale również racjonalizacja zużycia paliwa i redukcja poziomu hałasu. W związku z tym obserwuje się zainteresowanie paliwami alternatywnymi takimi jak np. LPG, CNG, LNG. W obecnej sytuacji należy poczynić odpowiednie kroki, aby stworzyćoptymalnyschemat obrazujący jak zmiany struktury zużycia paliw w transporcie drogowym wpływają na poziom bezpieczeństwa tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest próba stworzenia modelu oceny bezpieczeństwa energetycznego w sektorze transportu drogowego w realiach krajowych. Model ten powstał w oparciu o doświadczenie autorów oraz na podstawie wielowymiarowej analizy danych pochodzących między innymi z prowadzonych badań oraz analizy źródeł literaturowych. W pierwszej części artykułu zajęto się właściwym zdefiniowaniem pojęcia bezpieczeństwa energetycznego w omawianym sektorze, a następnie zaprezentowano czterowymiarowy sposób jego rozpatrywania - fizyczny, ekonomiczny, ekologiczny i społeczny - oraz charakteryzujące je kryteria,mając na uwadze fakt, że niemożliwe jest zmierzenie wszystkich elementów kształtujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne. Na koniec autorzy podjęli próbę konstrukcji wskaźnika oceny bezpieczeństwa energetycznego w sektorze polskiego transportu drogowego przyjmując addytywną formułę agregacji. (abstrakt oryginalny)

The current economic situation and adopted by the member states ofEuropean Union (including Poland) energy policy makes it increasingly looking for alternative sources of supply. This theme refers not only to the energy sector but also to the others, including the road transport sector.The future of the automotive industry is not only striving for the lowest CO2 emissions, but also to rationalize fuel consumption and to reduced a noise levels. Therefore, the interest of an alternative fuels such as LPG, CNG, LNG is still growing. In the current situation we should take appropriate steps to create an optimal scheme showing how changes in the structure of fuel consumption in road transport affect the level of safety in this sector. The aim of this article is to attempt at creating model for the assessment of energy security in the road transport sector in the national realities. The model based on the authors experience and pursuant of multivariate data analysis inter alia, in research and analysis of literature sources. In the first part of the article the authors define the concept ofenergy security in the sector, and then presented a four-dimensional manner of its examination - physical, economic, environmental and social - and having these criteria, bearing in mind the fact that it is impossible to measure all the elements shaping the broad energetic safety. At the end of the article, the authors attempted to design evaluation index of energy security in the Polish road transport by adopting an additive aggregation formula. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. (The doctrine of energy safety management. Ministry of Economy and Labour). Warszawa, May 2004.
 2. Kryzia D., Kryzia K., Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne (Natural gas and energy security), Wiertnictwo Nafta Gaz, v. 28, no. 1-2, 2011, p. 217-225.
 3. Kryzia D., Kryzia K., Porównanie kopalnych nośników energii pod względem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (Comparison of fossil energy sources in terms of energy security). [W:] Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań, 2011.
 4. Orzechowska M., Filip M., Szurlej A., Economic and environmental aspects of using CNG in urban public transport - based on the experience of MPK Rzeszów, Logistyka, no. 4/2014, p. 4756-4763.
 5. Orzechowska M., Kryzia D., Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 2014, nr 17, vol.3, p. 321-332.
 6. Paska J., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania (Economic dimension of power supply safety and reliability), Rynek Energii, no. 2, 2013.
 7. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (The Energy Policy of Poland until 2030).Ministry of Economy, December 2009.
 8. Riedel R., Supra nacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie: Podejścia teoretyczne.(Supranationalisation of energy security of Europe: theoretical approaches). Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2010.
 9. Staśko D., Kaliski M., Model oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie prognoz energetycznych na lata 2005-2020 (An evaluation model of energy safety in Poland in view of energy forecasts for 2005-2020). Archives of Mining Sciences, no. 51/3, 2006, p. 311-346.
 10. The Directive of the European Parliament and the Council on the deployment of infrastructure for alternative fuels, Dz.Urz. UE L 307 z 28.12.2014, s.1.
 11. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Dz. U. z 2012 nr 1059, z późn. zm. (The Energy Law Act of April 10th 1997. Journal of Laws of 2012, No. 1059, with subsequent amendments).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu