BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrucha-Urbanik Katarzyna (Politechnika Rzeszowska), Nogaj Anna (Politechnika Rzeszowska), Stecko Justyna (Politechnika Rzeszowska)
Title
Assessment of Water Supply Infrastructure State in Rural Areas in Poland Using Multivariate Analysis
Ocena stanu infrastruktury zaopatrującej w wodę na obszarach wiejskich w Polsce metodą wielowymiarowej analizy
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 177-186, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wodociągi, Sieć wodociągowa, Obszary wiejskie, Analiza wielowymiarowa
Waterworks, Water supply network, Rural areas, Multi-dimensional analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przeprowadzono ocenę stanu infrastruktury zaopatrującej w wodę i odprowadzającą ścieki na obszarach wiejskich w Polsce. Badanym okresem były lata 2003 oraz 2014. Na przestrzeni tych lat stan infrastruktury wodociągowej uległ znacznemu polepszeniu. Poprawa nastąpiła głównie dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zatem musiano zadbać o podwyższenie poziomu świadczonych usług wodociągowych, tak aby dopasować je do prawa unijnego. Wspólnota europejska wspierała Polskę wszelkiego rodzaju dotacjami, dzięki którym rozbudowywano, a także poddawano modernizacji infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną. Do przeprowadzenia analizy użyto wielowymiarowej analizy porównawczej-metod aglomeracyjnej oraz metody k-średnich. Analizą objęto następujące parametry charakteryzujące rozwój infrastruktury zaopatrującej w wodę, do których należą: długość sieci wodociągowej, liczby przyłączy wodociągowych, liczby powstałych stacji uzdatniania wody, stopnia zwodociągowania obszarów wiejskich. W ostatnim dziesięcioleciu procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej zwiększył się o 13%, w tym największy wzrost w województwach mazowieckim (wzrost o 32%) oraz małopolskim (wzrost o 26%), a najmniejszy zaobserwowano w województwie opolskim (wzrost o 6%). Natomiast koszty związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej na obszarach wiejskich wzrosły o 33%. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w województwie wielkopolskim (wzrost o 380%) oraz w województwie śląskim (wzrost o 260%). Podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz w konsekwencji kanalizacyjnej będzie wpływało na turystyczną oraz inwestycyjną atrakcyjność obszarów wiejskich. Również rozwój gospodarstw agroturystycznych jest uwarunkowany stanem infrastruktury wodociągowej, która bezpośrednio wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

In the study the condition of the water supply infrastructure in rural areas in Poland was assessed. Research period covered the years 2003 and 2014. Through this period, the water supply infrastructure state was considerably improved. The improvement was mainly due to Polish accession to the European Union, therefore, the proper standards of water supply should be ensured, in order to adapt them to of the EU rights. The European community has supported Poland through all kinds of subsidies thanks to which water supply was expanded and a procedure of improvement was implemented. For performing research the multivariate comparative analysis - the agglomeration method and the k-means method - were used. The analysis covered the following parameters characterizing the development of the water supply infrastructure in rural areas: changes in length of water supply network, number of water supply connections, number of water treatment plants.In the last decade, the percentage of the population using water supply network increased by 13%, with biggest increase in Masovian (up to 32%) and in Lesser Poland (up to 26%) and the lowest was observed in the Opole province (up to 6%). In contrast, the costs associated with the development of water supply infrastructure in rural areas increased by 33%. The largest costs investment were incurred in the Greater Poland Region (380%) and in the Silesian province (260%). Increasing the development level of water supply infrastructure and consequently, the sewage infrastructure development will influence the tourism and investment attractiveness of rural areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Everitt B.S., Landau S., Leese M., Stahl D., Cluster Analysis, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2011;
 2. Gorczyca M., Regionalne dysparytety rozwoju infrastruktury wodociągowej (Regional disparities of water supply infrastructure development). "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 2011, No 5, pp. 166-170;
 3. Hellwig Z., Zarys ekonometrii (Outline of econometrics). PWE, Warszawa 1973;
 4. Jajuga K., Sokołowski A., Bock H.H., Classification, clustering and data analysis: recent advances and applications. Springer, Berlin 2002;
 5. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa (Statistical multivariate analysis). PWN, Warszawa 1993;
 6. Kleiner Y., Adams B., Rogers J., Water distribution network renewal planning, Journal of Computing in Civil Engineering, 2001, No 1, pp. 15-26;
 7. Kwietniewski M., Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce (Reliability of water and sewerage infrastructure in Poland). PAN, Warszawa 2010;
 8. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych (Cluster analysis in empirical research). PWN, Warszawa 1989;
 9. Mays W.L., Water Distribution Systems. Handbook. McGraw-Hill. New York 1999;
 10. Migut G., Zastosowanie technik analizy skupień I drzew decyzyjnych do segmentacji rynku (Application of cluster analysis and decision trees for of for market segmentation), StaSoftPolska 2009;
 11. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A., Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjności przewodów przykładowego systemu wodociągowego (Selected aspects of costs and failure of pipes in exemplary water supply system), Rocznik Ochrona Środowiska, 2016, No 2, pp. 623-634;
 12. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych (Multidimensional comparative analysis in economic research). PWN, Warszawa 1977;
 13. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Preventive maintenance and reliability of water supply system elements. "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture, JCEEA", 2015, No 3/I, pp. 429-436. DOI: 10.7862/rb.2015.126;
 14. Ward J.H., Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", 1963, No 3, pp. 236-244.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu