BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostecka-Jurczyk Daria (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Kryterium pełnego zakresu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture
The Criterion of Full Functionality in Joint Venture Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 507-515, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Koncentracja, Joint ventures, Współpraca przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia
Concentration, Joint ventures, Enterprises cooperation, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ., Publikację przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr 2014/15/B/HS5/00689
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza narzędzi wykorzystywanych przez organy antymonopolowe dla ustalenia pełnofunkcyjnego (lub nie) typu wspólnego przedsiębiorstwa oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie kryterium pełnego zakresu funkcji rzeczywiście jest wykorzystywane w praktyce. Metodologia - W opracowaniu wykorzystano metodę studium przypadków w oparciu o praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej oraz metodę ekonomicznej analizy prawa. Wynik - Ze względu na brak tak ekonomicznych, jak i prawnych mechanizmów oceny pełnofunkcyjnego charakteru wspólnego przedsiębiorstwa, lista wykorzystywanych w tym celu narzędzi została skonstruowana w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej. Analiza praktyki decyzyjnej Komisji skłania do wniosku, że kryterium pełnego zakresu funkcji ma ograniczone znaczenie praktyczne, gdyż głównym czynnikiem przesądzającym o konieczności uznania joint venture za formę fuzji jest przejęcie kontroli. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ocena pełnofunkcyjnego charakteru wspólnego przedsiębiorstwa oparta jest głównie na kryteriach jakościowych, co często skutkuje brakiem jednolitości rozstrzygnięć. Oryginalność/wartość - Opracowanie poszerza wiedzę w zakresie kontroli operacji koncentracyjnych odnośnie do joint venture. W artykule dokonano przeglądu decyzji Komisji Europejskiej dotyczących koncentracji w formie joint venture. Na tej podstawie skonstruowano listę kryteriów stosowanych przy ocenie pełnofunkcyjnego charakteru joint venture. Następnie dokonano oceny zastosowania tego kryterium w praktyce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show instruments used by antimonopoly authorities to assess, if joint venture is full function or not. The Author tries to answer the question, if the criterion of full functionality is really used in practice by the European Commission. Because of lack of theoretical and legal mechanisms of assessment, the list of tools prepared by the Author is based on the decisional practice of the EU Commission. There were used dogmatic methods, case study and economic analysis of law. As a result there was constructed list of tools, that enables to assess whether joint venture is a form of concentration or a form of cartel.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ABA Section of Antitrust Law (2014). Joint Venture, Antitrust Analysis of Collaboration among Competitors. Chicago: ABA Publishing.
 2. Brodley J. (1976). The Legal Ststus of Joint Ventures under the Antitrust Laws: A Summary Assessment. Antitrust Bulletin, 21.
 3. Decyzja Komisji Nr COMP/M.7075 CINTRA/ABERTIS/ITINERE/BIP&DRIVE JV, EUR-Lex 32014M7075.
 4. Decyzja Komisji Nr COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets/JV, EUR-Lex 32014M7185.
 5. Decyzja Komisji Nr IV.M.152 Volvo/Atlas, CELEX 392M0152.
 6. Decyzja Komisji Nr IV/M.058 Baxter/Nestlé/Salvia, CELEX 391M0058.
 7. Decyzja Komisji Nr IV/M.1330 Pechiney/Samancor, CELEX 399M1330.
 8. Decyzja Komisji Nr IV/M.149 Harrisons & Crosfield/AKZO, CELEX 393M0310.
 9. Decyzja Komisji Nr IV/M.149 Lucas/Eaton, CELEX 391M0149.
 10. Decyzja Komisji Nr IV/M.484 Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST, Dz. Urz. 1998, L 251.
 11. Decyzja Komisji Nr IV/M.823 John Deere Capital Corp./Lombard North Central plc., CELEX 396M0823.
 12. Faull J., Nikpay A. (2007). The EC Law of Competition. Oxford: Oxford University Press.
 13. Kokkoris J., Shelansky H. (2014). EU Merger Control. A Legal and Economic Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 14. Komisja Europejska (1998). Wytyczne Komisji w sprawie pojęcia wspólnego przedsiębiorstwa o pełnym zakresie funkcji. Dz. Urz. 1998, C 66.
 15. Morais L.S. (2014). Joint Ventures and EU Competition Law. Oxford-Portland: Hart Publishing.
 16. Obwieszczenie Komisji w spawie rozróżnienia operacji koncentracyjnych i kooperacyjnych joint venture w świetle rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/1989 w sprawie kontroli koncentracji miedzy przedsiębiorstwami. Dz. Urz. 1990, C 203.
 17. Oczkowska R. (2006). Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym - rozważania terminologiczno-definicyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 720.
 18. Skoczny T. (2005). Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji. W: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki. Warszawa.
 19. Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Dz. Urz. 2008, C 95.
 20. Szydło M. (2002). Kontrola wspólnych przedsiębiorstw (joint venture) w prawie antymonopolowym. Prawo Spółek, 12.
 21. Werden G.J. (1998). Antitrust Analysis of Joint Ventures: An Overview. Antitrust Law Journal, 66, 701-735.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu