BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Banach-Kobyra Angelika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw
Comparatistic of the Ownership Tools of Restructuring of the Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 539-547, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Fuzje i przejęcia, Restrukturyzacja, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Dezinwestycje
Mergers and acquisitions, Restructuring, Ownership structure of enterprises, Disinvestment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obecnych realiach gospodarczych restrukturyzacja przedsiębiorstw jest coraz częściej wykorzystywana w zarządzaniu firmami, a co za tym idzie - stała się coraz częstszym tematem rozważań empirycznych. Rozległość tematyki restrukturyzacji wymusza podział jej rodzajów na mniejsze grupy - jedną z takich grup są narzędzia własnościowe restrukturyzacji firm. Fuzje, przejęcia, outsourcing i dezinwestycje stają się obecnie jednymi z popularniejszych działań restrukturyzacyjnych wprowadzanych w firmach w celu ulepszenia ich działalności. Celem artykułu jest wyszczególnienie cech charakterystycznych wspomnianych narzędzi oraz ich komparatystyka, wraz z ukazaniem skali ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach. Rozważania teoretyczne poparto praktyką poprzez ukazanie skali opisywanych zjawisk.(abstrakt oryginalny)

In the current economic realities, corporate restructuring is increasingly being used in the management of companies, and thus - has become a more frequent topic of theoretical considerations. The extent of the subject of restructuring is the reason for making the division of its types into smaller groups - one such a group are the ownership tools restructuring of companies. Mergers, acquisitions, outsourcing and divestments become nowadays one of the most popular activities introduced in companies to improve their business. The purpose of this article is to specify the characteristics of these tools and their comparative, with the release of the scale of their use in Polish companies. Theoretical considerations supported the practice by showing the scale of the phenomenon.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Copeland T., Coller T., Murrin J. (1990). Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley & Sons.
 2. Deloitte (2014). Czy rozstania są trudne? Wydzielenie części biznesu. Pobrano z: www.deloitte.com (13.09.2014).
 3. Garstka M. (2006). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa podział przez wydzielenie. Warszawa: CeDeWu.
 4. Guz M. (2004). Outsourcing jako metoda restrukturyzacji. W: Analiza procesu przemian społecznych. Dąbrowa Górnicza: WSB w Dąbrowie Górniczej.
 5. Nalepka A. (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Niebieszczańska W. (2012). Systemowe ujęcie kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 690.
 7. Nowak J., Zarzecki D. (2012). Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 8. Porada-Rochoń M., Pawłowski M. (2009). Strategie redukcyjne. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 9. Porada-Rochoń M. (2009). Specyfika restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 10. Siudak M. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 11. Stankiewicz M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 12. Surmacz A. (2009). Instrumentarium finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 13. Suszyński C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Szapiel J. (2006). Branżowy wymiar przejęć i fuzji w warunkach rozwiniętych i rozwijających się gospodarek rynkowych. W: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. Szczecin: Printgroup.
 15. Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 17. Wawryszuk-Misztal A. (2012). Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia. Annales UMCS. Sectio H, XLVI (4).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu