BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Araszkiewicz Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
Managing Risk of Construction Projects in a Multi-Project Environment
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 559-569, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Budownictwo, Przedsiębiorstwo budowlane, Zarządzanie ryzykiem, Tworzenie projektów, Zarządzanie portfelem projektów
Construction sector, Construction company, Risk management, Creating projects, Project Portfolio Management (PPM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych z poziomu portfela projektów. Metodologia badania - Na podstawie przeglądu literatury omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w środowisku wieloprojektowym, z uwzględnieniem specyfiki przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane. Część empiryczna przedstawia studium przypadku, w tym wyniki analizy dokumentacji kontraktowej, którą przeprowadzono w celu identyfikacji metod i narzędzi zastosowanych w zarządzaniu ryzykiem przez przedsiębiorstwo budowlane, realizujące kilka projektów, stanowiących część dużego programu inwestycyjnego, związanego z budową sieci portów jachtowych. Wynik - Przedstawione studium przypadku wskazuje na konsekwencje związane z niedostatecznym poziomem dojrzałości projektowej, przejawiającym się w podejściu przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem projektowym, które nie uwzględnia zagrożenia konfliktem zasobów pomiędzy przedsięwzięciami. Oryginalność/wartość - Badania dotyczące zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych koncentrują się głównie na odrębnych procesach inwestycyjnych. Kompetencje przedsiębiorstw budowlanych w zakresie zarządzania portfelem projektów i umiejętność zarządzania ryzykiem przedsięwzięć z uwzględnieniem ich powiązań są współcześnie bardzo ważne dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej opartej o realizację projektów. Wiedza związana z tym obszarem ma wartość praktyczną, może być przyczynkiem wdrażania zasad i metod zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem specyfiki środowiska wieloprojektowego w przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the article is to introduce the reader to the issue of managing risk of construction undertakings from the level of the project portfolio. Design/methodology/approach - Based on research conducted with the use of various publications, the author discusses issues related to managing risks in a multi-project environment, taking into account the specifics of projects executed by civil engineering companies. The empirical part presents a case study containing results of analysis of contract documentation which was completed for the purpose of identifying methods and tools used in risk management by a civil engineering company, related to development of a yacht port network. Findings - The presented case study indicates the consequences related to insufficient level of project maturity which is exhibited in the approach of a company to project risk management which does not consider the risk of conflict of resources between projects. Originality/value - Research concerning management of risks of construction projects mainly focuses on separate investment processes. The competences of civil engineering companies in the scope of managing a project portfolio as well as the ability to manage the risk of projects taking into account their associations as well as the risk of conflict of resources, are very important nowadays for effective execution of a projectbased business activity. The knowledge related to this area has a practical value and can be a reason for implementing rules and methods of risk management with consideration of the specifics of a multi-project environment at civil engineering companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aritua B., Smith N., Bower D. (2009). Construction client multi - projects. A complex adaptive systems perspective. International Journal of Project Management, 27, 72-79.
 2. Azevedo R.C. de, Ensslin L., Jungles A.E. (2014). A review of risk management in construction: opportunities for improvement. Modern Economy, 367-383. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.4236/me.2014.54036 (7.04.2016).
 3. Engwall M., Jerbrandt A. (2003). The resource allocation syndrome: the prime challenge of multi - project management? International Journal of Project Management, 21, 403-409.
 4. Hofman M. (2013). Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym - zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27, 309-318.
 5. Hashim N.I., Chileshe N., Baroudi B. (2012). Management challenges within mutiple project environments: lessons for developing countries. Australasian Journal of Construction Economics and Building Conference Series, 1 (2), 21-31.
 6. Keiser M.G. i in. (2014). Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding thhe role of structural alignment. International Journal of Project Management. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.03.002 (12.04.2016).
 7. Olson R. (2008). Risk management in a multi-project environment: An approach to manage portfolio risks. International Journal of Quality & Reliability Management, 25 (1), 60-71.
 8. Skorupka D. (2008). Identification and Initial Risk Assessment of Construction Projects in Poland. Journal of Management in Engineering, 24 (3). DOI: 10.1061/(ASCE)0742-597X(2008)24:3(120).
 9. Sońta-Drączkowska E. (2012). Zarządzanie wieloma projektami. Warszawa: PWE.
 10. Teller J. (2013). Portfolio Risk Management and Its Contribution to Project Portfolio Success: An Investigation of Organization, Process, and Culture. Project Management Journal, 44 (2). DOI: 10.1002/pmj.21327.
 11. Trocki M. (2009). Organizacja projektowa. Warszawa: Bizarre.
 12. Tworek P. (2009). Ryzyko w zarządzaniu rzeczowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 534. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17.
 13. The Standard for Portfolio Management (2013). Project Management Institute Inc.
 14. Wirkus M. (2006). Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-49
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu