BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prokopenko Sergej (Dnìprovsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Olesâ Gončara, absolwent)
Title
Razvitie realʹnogo obrazovaniâ v ekaterinoslavskojgubernii vo vtoroj polovine ХІХ - načale ХХ vv.
Development of the Non-Classical Secondary Education at the Ekaterinoslav Provincein Second Half of XIX - early XX Centuries
Rozwój edukacji zawodowej w Jekatirinosławskoj guberni w drugiej połowie XIX - początku XX w.
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 187-199, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Edukacja, Kształcenie zawodowe
Education, Vocational training
Note
rez., streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule omówiono problemy rozwoju zawodowej edukacji w drugiej połowie XIX - na początku XX w. w jednym z najważniejszych regionów Ukrainy - Jekatirinosławskoj guberni. Przedstawiono cele tworzenia szkół zawodowych jako szczególnego rodzaju szkół średnich w imperium Rosyjskim, walka zwolenników formalnej, klasycznej i zawodowej edukacji w sprawie ich tworzenia. Przeanalizowano odpowiednią transformację programów nauczania zawodowych uczelni ze względu na zmiany celów ich tworzenia zgodnie z "Regulaminem gimnazjów i progimnazjów resortu Ministerstwa edukacji narodowej" 1864 r., "Statut szkół zawodowych" 1872 r., "Statut szkół zawodowych" 1888 r., zmianą planów i programów szkół zawodowych w latach 1895-1906 w związku z omawianiem problemów reformy szkolnictwa średniego i zbliżeniem obu typów szkół średnich, zdecydowanie podzielonych przez reformę w latach 1871-1872. Przybliżono proces kształtowania się edukacji zawodowej w Jekatirinosławskoj guberni w latach 70-90. XIX w., związany z otwarciem pierwszej w regionie szkoły zawodowej, określono dynamikę jej rozwoju i wyniki działalności w pierwszym ćwierćwieczu istnienia. Znaczną uwagę poświęcono nowemu etapowi w rozwoju zawodowej edukacji na początku XX w., związanemu z otwarciem szkół zawodowych nie tylko w centrum guberni, ale i w miastach powiatowych i przemysłowych miasteczkach guberni (Mariupolu, Bahmucie, Juzowce, Ługańsku). W latach 1901-1917. było otwartych pięć nowych szkół zawodowych i za względu na tę ilość Jekatirinosławszczyzna zajęła jedno z pierwszych miejsc wśród dziewięciu ukraińskich województw. W artykule podkreśla się, że inicjatorami ich organizowania, w tym i prywatnych szkół zawodowych, zostały ziemskie i miejskie samorządy. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of the non-classical secondary education in the second half of the nineteenth - early twentieth centuries at one of the most important regions of Ukraine - Ekaterinoslav province. There are shown the goals of non-classical secondary schools as a special type of secondary schools in the Russian Empire, the fight of supporters of formal, classical education and non-classical secondary education in relation to their creation. The author analyzes the corresponding transformation of the curriculum of non-classical secondary education in accordance with the objectives of the changes of their creation. It was created in accordance with the "Charter of gymnasiums and Progymnasiums department of the Ministry of Education" 1864, "Charter of non-classical secondary schools" 1872, "Charter of non-classical secondary schools" 1888, the review of the plans and programs of non-classical secondary schools in 1895-1906 years and also in connection with the discussion of the reform problems of the secondary education and the convergence of two types of secondary schools, which were sharply divided by the reform of 1871-1872 years. The article describes the process of formation of non-classical secondary education at the Ekaterynoslav province in the 70-90 years of XIX century, which was related to the opening of the first non-classical secondary school in the region, which was initiated by Ekaterynoslav City Council, and also the article examines the dynamics of its development and activity results for the first quarter of its existence. The significant attention was given to new stage of the development of non-classical secondary education at the Ekaterynoslav province in the early twentieth century. It was connected with opening of non-classical secondary schools not only at the province centre, but at other cities and industrial settlements (Mariupol, Bahmut, Yuzovka, Lugansk). In the 1901-1917 years the Ekterynoslav province has occupied the leading place among nine Ukrainian provinces because at this period five new non-classical secondary schools were opened on its territory. The article is noted that the initiators of creation of such kind of secondary schools, including private non-classical secondary schools, were city and province (zemskoe) local government bodies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Бондаренко Г.В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.): автореф. Дис... канд. пед. наук: 13.00.01/ Г.В. Бондаренко; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди.-Переяслав-Хмельницький, 2012. - 21 с.
 2. Всеподданейший отчет министра народного просвещения за 1903 год. - СПб., 1905. - 731 с.
 3. Высочайше утвержденная, 15 мая 1872 года, таблица числа недельных уроков в реальных училищах, с двумя отделениями и с дополнительным классом.// Полное собрание законов Российской империи (далее - ПСЗРИ). - Собр. 2. - СПб, 1875. -Т.ХLVII.- Отд. 3. - С.262.
 4. Журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1915 г. (с 15 по 23 января 1916 года). - Екатеринослав, 1916. - 1312.
 5. Екатеринославский адрес-календарь. 1915 год. - Екатеринослав, 1915 - 541 с.
 6. Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца ХІХ в. до Февральской революции 1917 года / Н.А. Константинов. - М.: Учпедгиз, 1956. - 247 с.
 7. Луганское реальное училище. - Режим доступа: http://shusek.livejournal.com/7279.html. - Заглавие с экрана.
 8. НовіковаС.В. Розвиток професійно-технічної освіти в Маріупольському повіті (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.)/ С.В. Новікова// ВісникМаріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. - 2015. - Вип.12. - С.71-80.
 9. Обзор деятельности Министерства народного просвещения за время царствования императора Александра ІІІ (со 2 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.). - СПб., 1901. - 523 с.
 10. Об учебной части в гимназиях и реальных училищах на 1902-1903// Журнал Министерства народного просвещения. - 1902. - сентябрь. - часть CCCXXXIII. - С.48-57.
 11. О введении в действие с наступающего 1906/7 учебного года установленной ученым комитетом министерства таблицы числа недельных уроков в реальных училищах: циркуляр Министерства народного просвещения №9555 от 15мая 1906 г. // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. - Ч.ІІІ. - 1906. - май. - С.23-26.
 12. О присвоении частным учебным заведениям, приближающимся по курсу к реальным училищам, наименований частных реальных училищ, с предоставлением учащимся в них соответствующих прав:циркуляр Министерства народного просвещения №2782 от 6 февраля 1906 г. // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. - Ч.ІІІ. - 1906. - май. - С.15-16.
 13. О реальных училищах: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 9 июня 1888 г.// ПСЗРИ. - Собр. 3. - СПб., 1890. -Т. VІІІ. -С.336-341.
 14. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1904 год. Народное образование. - Екатеринослав, 1905. - 195 с.
 15. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1906 год. Народное образование. - Екатеринослав, 1907. - 76 с.
 16. Отчет Екатеринославского 1-го реального училища за 1915-1916 учебный год. - Екатеринослав, 1916 - 99 с.
 17. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина ХІХ в. / отв. ред. А. И. Пискунов - М.: Педагогика, 1976. - 600 с.
 18. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ - начало ХХ в./ под ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Табиева. - М.: Педагогика, 1991. - 448 с.
 19. Переписка с Министерством Просвещения, Екатеринославским губернатором, городским головой об открытии 2 реального училища в г. Екатеринославе // Державний архів Одеської області. - ф.42. - оп.35 - спр. 1759.
 20. Прокопенко С.Л. Катеринославське реальне училище: історія створення/ С.Л. Прокопенко// Історичні етюди. -2010. - Вип.2 - С.36-38.
 21. Про Національну доктрину розвитку освіти: указ Президента України від 17 квітня 2002р. № 347/2002. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. - Назва з екрану.
 22. Реальное училище. - Режим доступа: http://old-mariupol.com.ua/realnoeuchilishhe/. - Заглавие с экрана.
 23. Реальное училище В.И. Гиацинтова. - Режим доступа: http://oldmariupol.com.ua/realnoe-uchilishhe-v-i-giacintova/. - Заглавие с экрана.
 24. Рождественский А. Краткий исторический очерк десятилетнего существования Екатеринославского ІІ имени Его императорского высочества государя наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича Реального училища/ А. Рождественский. - Екатеринослав, 1911. - 58 с.
 25. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902/ С.В. Рождественский. - СПб, 1902. - 785 с.
 26. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х - початок ХХ ст.): нариси / відп. ред. М.Д. Ярмаченко. - К.: Рад. шк., 1991. - 381 с.
 27. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866-1913 гг./ сост. под. ред. П.К. Соколова. ІІ часть. 1890-1913. - Екатеринослав, 1916. - Вып. 2-й.- 1212 с.
 28. Таблицы числа недельных уроков в гимназиях и прогимназиях//ПСЗРИ. - Cобр. 2. - СПб, 1867. - Т. ХХХІХ. -Отд.3. -С.438-439.
 29. Татаринов С.Й. Історія педагогіки та народної освіти Донеччини (ХVIII - початок ХХ ст.): навч. посіб. / С.Й. Татаринов, С.А. Федотов. - Х.: Мачулін, 2012. - 116 с.
 30. Тимощенко С. Исторический очерк Екатеринославского реального училища за двадцать пять лет его существования 1875 - 1900 / С. Тимощенко. - Екатеринослав, 1901. - 144 с.
 31. Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения, высочайше утвержденный 19 ноября 1864 г.// ПCЗРИ. - Собр. 2. - СПб, 1867. - Т. ХХХІХ. -Отд.2. -С.167-179.
 32. Устав реальных училищ, высочайше утвержденный 15 мая 1872 г. // ПCЗРИ. - Собр. 2. - СПб, 1875. - Т. ХLVII.- Отд.1. - С.626-636.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu