BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański), Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
Balance Sheet Presentation of Net Assets and Provisions for Life Assurance Policies where the Investment Risk is Borne by the Policyholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 591-604, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Aktywa, Rezerwy, Ubezpieczenia na życie, Polisy ubezpieczeniowe
Assets, Reserves, Life insurance, Insurance policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza retrospektywna bilansowego ujęcia aktywów i rezerw ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający w latach 2001-2015. Pozycje bilansowe o tej nazwie dotyczą głównie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także pozostałych produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, które w ostatnich latach istotnie zwiększają swoją popularność wśród klientów. Metodologia badania - badaniu poddano lata 2001-2015 wykorzystując zagregowane sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń przygotowywane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dyskusja nad wybranymi parametrami aktywów oraz pasywów bilansu ubezpieczycieli oparta została głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej. Wynik - Badania wykazały systematyczny wzrost udziału ubezpieczeń na życie w aktywach całego sektora ubezpieczeniowego, który był wynikiem wyższej dynamiki wzrostu aktywów w relacji do Działu II. W Dziale I zidentyfikowano przeważającą rolę lokat i aktywów ubezpieczeń na życie gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. Parametry bilansowe związane z tą grupą produktów były przedmiotem szczegółowych badań opisanych w kolejnych częściach opracowania. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł jest częścią szerszego projektu autorów w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (szczególnie: ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), obejmującego obszar nauki i praktyki przedmiotu nie opisywany szerzej w takim zakresie oraz kontekście.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Retrospective analysis of balance sheet presentation of net assets and provisions for life assurance policies where the investment risk is borne by the policyholders in the years 2001-2015. The balance sheet items of these name concern mainly life insurance with insurance capital fund as well as other investment insurance products, which popularity significantly increased in recent years. Design/methodology/approach - Studies were carried out for the years 2001-2015 using the aggregated accounts of insurance companies prepared by the Polish Financial Supervision Authority. Discussion on the selected parameters of assets and liabilities of insurers was based mainly on methods: observation and analysis and logical design. Findings - Studies have shown steady growth in the share of life insurance in the assets of the whole insurance sector, which was the result of higher asset growth in relation to Section II. In Section I identified dominant role of assets for life assurance policies where the investment risk is borne by the policyholders. Balance sheet parameters associated with this group of products were the subject of detailed studies described in the following sections of the paper. Originality/value - This article is part of a wider project which is prepared by authors in the field of investment insurance products (especially: life insurance with insurance capital fund), covering the area of science and practice of this subject.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyny Roczne, Biuletyny Kwartalne KNF, 2001-2015, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/ index.html.
 2. Munich Re Group - Corporate Communications (2000). Unit - linked insurance - A general report, Monachium.
 3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U poz. 1844.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151.
 5. Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg w danym roku kalendarzowym, www.rzu.gov.pl.
 6. Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z dnia 28 sierpnia 2013 r. (2013). Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
 7. Komisja Nadzoru Finansowego (2016a). Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z dnia 22 marca 2016 roku. Warszawa.
 8. Komisja Nadzoru Finansowego (2016b). Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem z dnia 22 marca 2016 roku. Warszawa.
 9. Uzasadnienie do Projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), wersja z dnia 27 maja 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 11. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015a). Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2014 roku. Warszawa.
 12. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015b), Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 roku. Warszawa.
 13. Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), http://www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3644.
 14. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005). Rynek ubezpieczeń 2004, http://www.knf. gov.pl/Images/rynek_ubezp_2004_tcm75-2280.pdf.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361, z późn. zm. 15).
 16. Szczepańska M. (2011). Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warszawa: Lex and Wolters Kluwer Business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu