BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sładkiewicz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej
The Sensitivity Analysis in Risk Assessment of Investment Projects Based on Cosmetic Industry Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 617-624, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Projekty inwestycyjne, Ocena ryzyka, Efektywność, Analiza wrażliwości, Przemysł kosmetyczny
Investment, Investment project, Risk assessment, Effectiveness, Sensitivity analysis, Cosmetic industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność projektowa stanowi integralną część rozwoju gospodarki rynkowej. Obecnie, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, podejmowanie decyzji inwestycyjnych nierozłącznie połączone jest z ryzykiem. Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są w mniejszym lub większym stopniu ryzykiem. W artykule zaprezentowano metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Przedstawiono zależność pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a związanym z nimi ryzykiem. Zaprezentowano klasyfikację oraz kilka najważniejszych metod analizy ryzyka. Artykuł kończy praktyczny przykład oceny ryzyka projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej przy zastosowaniu analizy wrażliwości.(abstrakt oryginalny)

Project activity is an integral part of the development of a market economy. Currently, under the consequence of the turbulent business environment, investment decisions are inextricably linked with risks. All investment decisions are based on an assessment of current and future conditions of their implementation and burdened with a greater or lesser degree of risk. The article presents the risk analysis method in evaluating the effectiveness of investment projects. It shows the relationship between investment decisions and the related risks and presents classification and a few key methods of risk analysis. This paper concludes with a practical project risk assessment example using sensitivity analysis in the company of the cosmetics branch.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Schaffner & Marx, Boston, http://www.econlib.org/library/ Knight/knRUP.html.
  3. Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P. (2004), Metody realizacji projektów inwestycyjnych, planowanie, finansowanie, ocena, ODDK, Gdańsk.
  4. Prędkiewicz P. (2008), Wybrane metody uwzględniania ryzyka w analizie efektywności inwestycji, w: Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu