BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszkiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ochrona wierzytelności klienckich a upadłość firmy inwestycyjnej
Clients Assets Protection at Investment Company Failure
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 625-638, tab., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje, Upadłość przedsiębiorstwa, Wierzytelności, Nadzór nad rynkiem finansowym
Investment, Enterprise bankruptcy, Liability, Financial market supervision
Note
streszcz., summ., Badanie wstępne, wykonano jako część projektu: UMO-2013/09/B/HS4/03605 finansowego przez NCN
Abstract
Cel -przedstawienie wpływu ryzyka makroekonomicznego i systemowego na ochronę wierzytelności podbilansowych Metodologia badania - zastosowano analizę przypadku upadłości Grupy IDM SA. Wynik - działalnego organu nadzoru było spóźnione. Oryginalność/wartość - kompetencje organu nadzoru powinny być uzupełnione o instytucje ustalenia właściwości nadzorczej z urzędu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - assessment of the macroeconomic and systematic risk on off balance sheet assets of investment company. Design/methodology/approach - IDM SA group failure case study. Findings - supervision action was late. Originality/value - findings allows claiming the enhancement of the Polish Financial Supervision Authority power.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A. (2013). Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako narzędzie w walce o kontrolę nad spółką publiczną. W: A. Adamska, E. Mączyńska, red. Upadłości bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 2. Adamska A., Dąbrowski, T. (2010). Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku. Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1 (2).
 3. Adamska A., Staszkiewicz P. (2014). Authorized capital as risk mangagement tool in emerging ecomomy. Case of Poland. Folia Oeconomica, 1 (310).
 4. Altman E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23 (4).
 5. Altman E.I. i in. (2005). The link between default and recovery rates: Theory, empirical evidence, and implications. Journal of Business, 78 (6).
 6. Aluchna M. (2008). Oszustwa korporacyjne (część I) Geneza, skala i zagrożenia. Studia i prace Kolegium Zarządzania 86.
 7. Antonowicz P., Szreder P. (2013). Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI SA. Journal of Managament and Finance, 11 (1/3).
 8. Basiaga R. (2012). Modele upadłości firm na podstawie kondycji finansowo-ekonomicznej: PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej LOTOS SA.
 9. Czyżycki R. (2013). Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 31 (776).
 10. Dec P. (2013). Aneks efektywność procesów upadłościowych i naprawczych. W: E. Mączyńska, red. Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. Oficyna Wydawn. Szkoły Głównej Handlowej.
 11. Dec P. (2013). Restrukturyzacja General Motors - odrodzenie światowego lidera przemysłu motoryzacyjnego. W: Upadłości bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia.
 12. Dec P. (2010). Statystyki upadłości w Polsce i na świecie - lata 1997-2010. W: E. Mączyńska, red. Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. SGH-Oficyna Wydawnicza.
 13. Hołda A. (2010). Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56 (112).
 14. Iwanicz-Drozdowska M. (2007). Integracja rynków finansowych-jej rodzaje i znaczenie. Bank i Kredyt, 1.
 15. Kałużny R. (2010). Przydatność sprawozdań finansowych banków w ocenie zagrożenia ryzykiem utraty płynności finansowej i upadłości. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 155.
 16. Kisielinska J. (2008). Panelowe klasyfikacyjne modele upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.
 17. Krysiak Z. (2011). Podatek za emisję ryzyka jako mechanizm stabilizacji systemu finansowego. Bezpieczny Bank, 1 (43).
 18. Mączyńska, E. (2009). Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska, czy druga szansa.
 19. Mączyńska E. Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
 20. Michalski T. (2007). Konglomeraty finansowe. W: M. Iwanicz-Drozdowska, red. Ryzyko w konglomeratach finansowych. Warszawa: PWE.
 21. Nocalski B., Midziak W. (1998). Przykłady uregulowań prawnych funkjonowania grup kapitałowych w krajach europejskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
 22. Pawłowicz L. (2013). Europejski resolution fund. Zarządzanie i Finanse, 4 (4).
 23. Prusak B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finsowego przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 24. Staszkiewicz P. (2014). Dynamika upadłości. W: E. Mączyńska, red. Bankructwa przedsiębiorstw. Warszawa: SGH-Oficyna Wydawnicza.
 25. Staszkiewicz P. (2001). Konsolidacja udziałów wzajemnych. Rachunkowość.
 26. Staszkiewicz P. (2013). Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych. W: O. Martyniuk, M. Jerzemowska, red. Zarządzanie i Finanse, 2 (2).
 27. Staszkiewicz P. (2012). Model for reputational risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding. W: J. Harasim, J. Cichy, red. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 28. Staszkiewicz P. (2013). PKB a upadłość.
 29. Staszkiewicz P. (2011). Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny. W: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, red. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski.
 30. Staszkiewicz, P.( 2014). Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 31. Staszkiewicz P. (2013). Verification of the disclosure lemma applied to the model for reputation risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding on Polish broker-dealers market W: K. Jajuga, W. Ronka- -Chmielowiec, red. Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu, 323.
 32. Walczak M. (2011). Analiza "sugestii inwestycyjnych" ekspertów domów maklerskich pod kątem efektywności dywersyfikacji branżowej portfeli. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 25.
 33. Wędzki D. (2000). Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw-studium przypadków. Bank i Kredyt, 5.
 34. Wędzki D. (2008). Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury. Badania operacyjne i decyzje.
 35. Wędzki D. (2005). Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. Badania Operacyjne i Decyzje, 2.
 36. Wędzki D. ( 2005). Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 5.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-55
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu