BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Štofová Lenka (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic), Szaryszová Petra (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic), Bednárová Lucia (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic), Kottner Artur (University of Central Europe, Skalica, Slovak Republic)
Title
Environmental Criteria of Public Procurement as an Instrument of Development Sustainability of Slovakia
Kryteria środowiskowe dotyczące zamówień publicznych jako instrument zrównoważonego rozwoju Słowacji
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 209-217, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zamówienia publiczne, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
Public procurement, Sustainable development, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Country
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstract
W artykule omówiono kwestie dotyczące zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w ochronie środowiska w świetle obecnego kryzysu i uszczuplenia zasobów, które to zagadnienie poruszane jest podczas różnych krajowych i międzynarodowych dyskusji politycznych i eksperckich. Wskaźniki rozwoju ekologicznego i wyników statystycznych mogą mierzyć zrównoważony rozwój, pozwalają one na ocenę rozwoju ekologicznego oraz wspierają jego politykę integracji. W artykule autorzy analizują strategię ramową Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z uwzględnieniem ważnych wskaźników środowiskowych i cech, które są przeznaczone do oceny zielonych strategii wzrostu gospodarczego (zielony marketing). Znaczenie kryteriów, które biorą pod uwagę cenę w zakresie zamówień publicznych jest stosunkowo wysokie, ale wartości działalności gospodarczej (zrównoważona produkcja, zrównoważona konsumpcja i handel) są stosunkowo niskie. Wyniki sugerują, że produkcja i konsumpcja muszą być ekologicznie i ekonomicznie zrównoważone. Obecnie zielona strategia wzrostu także na Słowacji podkreśla wartość gospodarczą, kraj idzie właściwą drogą, a ekonomiczne i środowiskowe działania rozwiną się w przyszłości. Badanie to oferuje koncepcję pomiaru ogólnych skutków środowiskowej działalności i oceny zielonych komisji publicznych w oparciu o sformułowane kryteria, jak i metodyczny plan wdrażania zielonej komisji publicznej. Metodologia dostarcza informacji potrzebnych do krajowych planów reform gospodarczych na podstawie niniejszego raportu. (abstrakt oryginalny)

Green or sustainable economic growth for environmental policy in the light of the current environmental crisis and resource depletion is discussed in various national and international political and expert levels. Indicators of green growth and statistical results can measure sustainable development, while they allow to evaluate the green growth and support its integration into policy. The paper analyses the OECD's framework strategy with selection of important environmental indicators and characteristics, which are intended for the assessment of the green growth strategies (green marketing). The significance of criteria, which takes into account the price in terms of public procurement is relatively high, but the values of economic activities (sustainable production, sustainable consumption and trade) are relatively low. Results suggest that production and consumption must be environmentally and economically sustainable. Nowadays green growth strategy also in Slovakia emphasizes economic value, the country goes the right way and economic - environmental activities will grow in the future. This study offers a concept for measuring the general environmental effects of activities and evaluation of green public commissions based on phrased criteria and methodical plan of implementation of the green public commission. The methodology provides the information needed for national economic reform plans based on the present status report. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednárová, L., Liberko, I. 2009. Benchmarking v riadení podnikov. Roland Weiss. In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roč. 14, č. 1 (2009), s. 86-91.
  2. Bednárová,L., Liberko,I., Rovňák, M. 2013. Environmental benchmarking in small and medium sized enterprises and there impact on environment,. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013, Sofia : STEF92 Technology, 2013, S. 141-146, ISBN 978-619-7105-05-6.
  3. Bouwer, M., de Jong, K., Jonk, M., Berman, T., Bersani, R., Lusser, H., Nissinen, A., Parikka, K., Szuppinger, P. 2005. Green Public Procurement in Europe 2005 - Status Overview. Virage Milieu & Management, Haarlem, The Netherlands. Available: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Stateofplaysurvey2005_en.pdf.
  4. Kottner, A., Štofová, L., Lešková, Ľ., Tarča, A. 2015. Metodika integrácie environmentálnych aspektov do procesu verejného obstarávania. In Technické vedy a výrobný manažment 2015: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.4.-17.4.2015. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univer zita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S. 101.
  5. Majerník, M., Szaryszová, P., Bosák, M., Štofová, L. & Kabdi, K.. 2015. Integrated management of environmental - safety and technical risks of plant producing automobiles and automobile components. In Communications: scientific letters of the University of Žilina. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), pp. 28-33.
  6. OECD. 2013. Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013. OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org//10.1787/9789264187610-en.
  7. Zelené verejné obstarávanie. 2013. Metodická príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu