BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szut Jarosław (Uniwersytet Gdański, doktorant)
Title
Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej
Power Supply Autonomy in the Context Of Reliability of Mobile Network
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 639-654, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Ryzyko, Niezawodność, Technologie mobilne
Risk, Reliability, Mobile technologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie globalizacji i konieczności docierania do masowych odbiorców, budowa i utrzymanie sieci usług rozproszonych geograficznie wymaga od przedsiębiorcy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na konieczność jej zakupu od dostawców zewnętrznych niezbędna jest ocena ryzyka jakie niosą za sobą przerwy w zasilaniu obiektów aktywnych, co bezpośrednio przekłada się na wydatki na zapewnienie ciągłości działania sieci. W pracy zidentyfikowano zagrożenia i dokonano oceny wpływu przerw w dostawach energii elektrycznej na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej poprzez pryzmat jakości sieci telekomunikacyjnych reprezentowanej przez jeden z głównych ich mierników - dostępność sieci. Badanie przeprowadzono wykorzystując analizę środowiska, poddając ocenie sieci telefonii komórkowej, z wykorzystaniem rzeczywistych danych 1 o awariach zasilania. W wyniku czego stwierdzono, że obecne podejście do autonomii zasilania 2 wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych wymaga rewizji założeń.(abstrakt oryginalny)

Globalization and the need to reach a mass audience requires from entrepreneur operating and maintaining geographically dispersed services skills to ensure non-disrupted power supply. Given the need to purchase energy from external suppliers it is necessary to assess the risk posed by a power outage of active objects, which leads to increased expenditures on ensuring the stability of the network. In this paper author identifies and evaluates the impact of power supply interruptions on the risk of running a business. Quality of mobile network is presented by availability as a key factor. Research was carried out using environmental scanning to assess mobile networks reliabilities issuing data mining on power failures in live network. As a result, it was found that the current approach to the autonomy of the power supply used in investment strategies requires a revision of the guidelines.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bauer E.J., Franklin, P.H. (2006). Framework for Availability Characterization by Analyzing Outage Durations. Bell Labs Technical Journal, 11 (3), 39-46.
  2. Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
  3. Lawless J. (2000). Statistics in Reliability. Journal of the American Statistical Association, 95 (451), 989-992.
  4. Malone III B.L., Asthana A. (2006). Analyzing Network Availability of a Mobile Data Network: A Case Study. Bell Labs Technical Journal, 11 (3), 47-56.
  5. Obłój K. (2001). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
  6. Rak J. (2003). Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę. Ochrona Środowiska, 25 (2).
  7. UKE (2015). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 r. UKE. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pobrano z: https://www.uke.gov.pl/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-polsce-w- 2014-roku-16295 (10.06.2015).
  8. Zou W., Janic M., Kooij R., Kuipers F. (2007). On the availability of networks. Proceedings of BroadBand Europe 2007. Antwerp.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu