BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtacka-Pawlak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce
The Analysis of National Supervisory Regulations in the Context of Reputational Risk in the Banking Business in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 655-665, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Wizerunek banku, Nadzór bankowy
Banking, Bank image, Bank supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy regulacji nadzorczych - rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu zidentyfikowania zaleceń dotyczących ryzyka reputacyjnego w działalności bankowej. Celem artykułu jest próba ukazania, iż ryzyko reputacyjne jest pojęciem ważnym, dostrzeganym przez organa nadzorcze, a jednocześnie słabo uregulowanym. Jako metodę badawczą zastosowano wnikliwe studia Rekomendacji KNF, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji D oraz M a także dostępnej literatury przedmiotu. Opracowanie podzielono na dwie główne części. W pierwszej z nich przedstawiono pojęcie ryzyka reputacyjnego oraz dokonano próby jego zdefiniowania. W drugiej części natomiast omówiono Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w celu zidentyfikowania zaleceń odnoszących się do ryzyka utraty reputacji przez bank.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the analysis of supervisory regulations - Recommendations Fi-nancial Supervision Commission. The aim of the analysis was to identify recommendations for reputational risk in the banking business. The analysis shows that reputational risk is noticed by supervisory authority, but poorly regulated which does not correspond with its importance in banking. The paper was divided into two main parts. In the first part the concept of reputational risk was presented. In the second part the paper gives the results of the analysis of KNF Recommendations done in order to identify and discuss recommendations for the reputational risk in banking.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Dąbrowski T. (2010). Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku. Finanse, 1 (2).
 2. BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje. Pobrano z https://www.knf.gov.pl/Images/banki_mapa_ryzyk_ tcm75-25314.pdf (10.03.2016).
 3. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P. (2015). The determinants of Reputational Risk in the Banking Sector, https:// www.researchgate.net/publication/228317944_The_Determinants_of_Reputational_Risk_in_the_Banking_ Sector (21.03.2016).
 5. Głuszek E. (2015). Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem reputacji przedsiębiorstwa w ramach ERM, http:// www.academia.edu/10451463/Techniki_i_narz%C4%99dzia_zarz%C4%85dzania_ryzykiem_reputacji_ przedsi%C4%99biorstwa_w_ramach_ERM (3.09. 2015).
 6. Górski M. (2009). Rynkowy system finansowy. Warszawa: PWE.
 7. Grzegorczyk W. (2004). Marketing bankowy. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta.
 8. Kijek A. (2008). Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Leblanc G., Nguyen N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms: An empirical study in financial institutions. International Journal of Service Industry Management, 7 (2).
 10. Louisot J.P., Rayner J. (2013). Managing Risks to reputation - From theory to practice. http://risk2reputation.com/files/managing_risks_to_reputation_from_theory_to_practice.pdf (21.03.2016).
 11. Marcinkowska M. (2009). Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych. Gdańsk: Regan Press.
 12. Masiukiewicz P. (2012). Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski. Warszawa: CeDeWu.
 13. Patena W., Cwynar W. (2010). Podręcznik do bankowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 14. Polasik M. (2012). Bankowość elektroniczna, Istota-Stan-perspektywy. Warszawa: CeDeWu.
 15. Rekomendacje http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html (10.03.2016)
 16. Rekomendacja A https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20A_2010.05.05_tcm75-22718.pdf (2.09.2015).
 17. Rekomendacja D http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_D_8_01_13_uchwala_7_tcm75-33016.pdf (2.09. 2015).
 18. Rekomendacja H https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_H_2011_tcm75-26995.pdf (3.09.2015).
 19. Rekomendacja M, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf (2.09.2015).
 20. Rekomendacja L, https://www.knf.gov.pl/Images/rekomendacja_L._tcm75-8562.pdf (3.09.2015).
 21. Rekomendacja U, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf (3.09.2015).
 22. Reputacja, http://sjp.pwn.pl/szukaj/reputacja.html (10.03.2016).
 23. Ryzyko, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ryzyko.html (10.03.2016).
 24. Rydzak W. (2011). Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/ryzyko_w_bankach (10.03.2016).
 25. Szlis I. (2012). Aspiracje a rzeczywistość - wizerunek banku jako efekt sieci interakcji. Warszawa: CeDeWu.
 26. Szwajca D. Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/szwajca_ mir_10_2013.pdf (31.03.2016).
 27. Ślązak E., Guzek E. (2012). Innowacyjna bankowość internetowa, Bank WEB 2.0. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 28. Tarabasz A. (2012). E-komunikacja na rynku usług bankowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Wawrzyniak D. (2012). Ryzyko informatyczne w działalności bankowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu.
 30. Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014, http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/ kwiecien_2014/konferencja_prasowa/2014_prezentacja_wizerunek_28_04_2014_01.pdf (10.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu