BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
Studium przypadku - zarządzanie kapitałem intelektualnym w polskim banku komercyjnym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 669-677, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Banki komercyjne, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intellectual capital management, Commercial banks, Intangible asset
Note
streszcz., summ.
Abstract
Purpose - The aim of the article is to present the results of conducted research in the field of intellectual capital management in a commercial bank operating on the Polish market. Methodology - The audit of the intellectual capital in the examined Bank was conducted using an appropriate questionnaire form. The survey was supplemented with direct interviews with the chief management as well as with an analysis of internal documentation. Findings - The result of the undertaken study is the cognition of the state of intellectual capital in the examined company as well as an indication of the postulated activities in the field of intellectual capital management. Originality/value - Intellectual capital today is one of the most important assets in a company. The previous research undertaken by the author showed that intellectual capital in Polish enterprises was undervalued. That is why it was important to make an audit of intellectual capital where the results can be a base to formulate individual activities that may contribute to the increase in the value of intellectual capital and thus increase the value of the company.(abstrakt oryginalny)

Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym w banku komercyjnym działającym na rynku polskim. Metodologia badania - Audyt kapitału intelektualnego w badanym banku przeprowadzono przy użyciu stosownego kwestionariusza ankietowego. Badanie uzupełnione zostało bezpośrednim wywiadem z naczelnym 677 A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank kierownictwem oraz analizą dokumentacji wewnętrznej. Wynik - Efektem przeprowadzonych badań jest pozyskanie informacji na temat kondycji kapitału intelektualnego w badanym banku oraz wskazanie postulowanych działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym. Oryginalność/wartość - Kapitał intelektualny współcześnie stanowi jeden z najważniejszych zasobów w przedsiębiorstwie. Wcześniejsze badania Autorki wykazały, iż kapitał intelektualny w praktyce polskich podmiotów gospodarczych jest niedowartościowany. Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie audytu kapitału intelektualnego, na podstawie którego w dalszej kolejności możliwe było sformułowanie indywidualnych działań, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości kapitału intelektualnego, a tym samym do wzrostu wartości badanego przedsiębiorstwa.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beyer K. (2014). Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67.
  2. Beyer K. (2014). Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 828, Studia i Prace WNEiZ nr 38, t. 1.
  3. Beyer K. (2013). Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64.
  4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Luthy D.H. Intellectual Capital and its Measurement, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf.
  6. Łukasiewicz G. (2003). Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
  7. Stewart T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
  8. Top Employers Internet source: http://www.top-employers.com.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-58
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu