BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Ziembińska Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania
Gap in the tax on goods and services and the reduction methods
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 45-60, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Państwa członkowskie, Luka podatkowa, Oszustwa podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Member states, Tax gap, Tax fraud, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podatek od towarów i usług, będący polskim wariantem podatku od wartości dodanej (VAT), jest podatkiem wielofazowym, naliczanym w każdej fazie obrotu od całości obrotu. Opodatkowanie wartości dodanej jest zapewnione poprzez przyznanie prawa do odliczenia od podatku należnego - podatku naliczonego przy nabyciu dóbr służących działalności gospodarczej. Opodatkowanie każdej fazy produkcji i dystrybucji z jednej strony przyspiesza pobór tego podatku, z drugiej natomiast komplikuje podatek i stwarza więcej okazji do nadużyć. W państwach Unii Europejskiej podatek od wartości dodanej jest zharmonizowany, przy czym w zakresie obrotu wewnątrzwspólnotowego, co do zasady, charakteryzuje się opodatkowaniem transakcji nie w "miejscu pochodzenia towarów", lecz w "miejscu przeznaczenia towarów". W warunkach jednolitego rynku wewnętrznego, przy braku granic celno-podatkowych naraża to państwa członkowskie na ubytek dochodów budżetowych na skutek wyłudzania VAT. Celem artykułu jest zatem przedstawienie szacunków luki w VAT w państwach UE w latach 2000-2013, a w odniesieniu do Polski dodatkowo zidentyfikowane zostaną przyczyny jej występowania oraz podejmowane działania mające na celu ograniczenie jej rozmiarów. (fragment tekstu)

The study focuses on the concept and components of the tax gap. In addition, the article presents an estimate of the gap in the value added tax in the European Union for the years 2000-2013. With regard to the Poland, it also identifies the causes of the gap occurrence and actions aimed at reducing its size. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CASE, Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States. Final Report, 2013, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/ studies/vat-gap.pdf
 2. CASE, 2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, 2014, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/ publications/studies/vat_gap2012.pdf
 3. CASE, Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States. 2015 Report, 2015, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/ studies/vat_gap2013.pdf
 4. Druk nr 3462 z 02.06.2015 r., Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
 5. EU, The Concept of Tax Gaps. Report on VAT Gap Estimations by Fiscalis Tax Gap Project Group (FPG/041), 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/ common/publications/studies/tgpg_report_en.pdf
 6. Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu. Załącznik 2 - Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002171/EDP+raport+2014.04.pdf
 7. IRS, Understanding the Tax Gap, 2005, https://www.irs.gov/uac/understanding-the-tax-gap
 8. Juja T., Wydajność fiskalna podatku od towarów i usług w latach 2001-2007, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
 9. Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie z działalności kontroli skarbowej za 2015 rok, Warszawa 2016.
 10. MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku, 2012, https://bip.mswia.gov. pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405, Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
 11. MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku, 2013, https://bip.mswia.gov. pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405, Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
 12. MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku, 2014, https://bip.mswia.gov. pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405, Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
 13. MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, 2015, https://bip.mswia.gov. pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405, Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html
 14. NIK Delegatura w Kielcach, Wystąpienie pokontrolne (Numer i tytuł kontroli: K/14/009 - Egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy), LKI-4111-01-03/2014, Kielce 2014.
 15. NIK, Informacja o wynikach kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowania zaległości w VAT, Nr ewid. 16/2010/P09023/KBF, Warszawa 2010.
 16. NIK, Egzekwowanie należności podatkowych i celnych przez izby celne, Nr ewid. 48/2013/ P12037/KBF, Warszawa 2013.
 17. NIK, Informacja o wynikach kontroli Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na granicy wschodniej RP, Nr ewid. 207/2014/P14/108/LRZ, Warszawa 2015.
 18. NIK, Informacja o wynikach kontroli Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, Nr ewid. 24/2016/P/15/011/KBF, Warszawa 2016.
 19. Odpowiedź z dnia 5.10.2012 r. Pana Macieja Grabowskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8642 w sprawie luki podatkowej w podatku od towarów i usług oraz strat finansowych w związku z nią poniesionych, http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8642&view=null
 20. Odpowiedź z dnia 15.01.2016 r. Ministra Finansów Pawła Szałamachy na interpelację nr 253 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Finansów w VIII kadencji Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=253
 21. PWC i IBS, Straty Skarbu Państwa w VAT (maj 2013 roku), www.pwc.pl/pl/publikacje/ assets/pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf
 22. Schneider F., Raczkowski K., Sfera nieoficjalna w gospodarce, "Infos" 2013, nr 21.
 23. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn., DzU 2014, poz. 1619 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn., DzU 2015, poz. 613 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn., DzU 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu