BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Maria Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków
Regulations of Credit Activity Risk in Credit Unions Compared to Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 701-711, tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kasy spółdzielcze, Bankowość, Usługi bankowe, Ryzyko kredytowe, Regulacje prawne, Nadzór bankowy
Credit unions, Banking, Banking services, Credit risk, Legal regulations, Bank supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu stała się analiza i ocena zmian w zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowych wprowadzanych od 2012 roku oraz porównanie wybranych regulacji ryzyka kredytowego kas i banków. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę aktów prawnych oraz rekomendacji, ich zmian w czasie oraz analizę porównawczą regulacji ryzyka działalności kredytowej kas i banków. Wynik - W zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej obserwuje się coraz większą konwergencję norm ostrożnościowych kas i banków, jednak nie jest to jeszcze pełne ujednolicenie regulacji. Oryginalność/wartość - Reforma sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na nowo zdefiniowała regulacje działalności kredytowej. Zdiagnozowane różnice i podobieństwa regulacji ostrożnościowych banków i kas mogą stanowić przesłankę decyzji ekonomicznych kas, banków oraz instytucji nadzoru.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article was the to analyze and assess changes in the regulation of the risk credit activity in credit unions introduced from 2012. The paper also compares the selected credit risk regulations of credit unions and banks. Design/methodology/approach - The legal acts and recommendations analysis and their changes over time was carried out. Then the comparative analysis of risk regulation activities of credit unions and banks was undertaken. Findings - In terms of regulation risk credit activity it is observed increasing convergence of prudential norms credit unions and banks, but it is not yet full harmonization of regulation. Originality/value - Credit activity was re-regulated in the credit unions' sector. Diagnosed differences and similarities of prudential regulation of banks and credit unions can be a premise economic decisions in credit institutions and supervision authority in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ancyparowicz G. (2015). Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź, 19.
 2. Biała Księga SKOK (2015). Warszawa: Fundacja Warsaw Enterprise Institute.
 3. Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision (2010). The World Bank Report no. 59432. Washington.
 4. Golec M.M. (2014). Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Bezpieczny Bank, 3 (56), 112-136.
 5. Golec M.M. (2015). Adekwatność kapitałowa jako miara bezpieczeństwa działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (8), 91-100.
 6. Herbert A., Pawłowski S., Zakrzewski P. (2014). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Iwanicz-Drozdowska M. (2010). Nadzór nad działalnością bankową w Polsce. W: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Poltext.
 8. Jajuga K. (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Łukaszewicz-Kamińska A. (2015). Zrównoważony model działania spółdzielczej instytucji finansowej w Polsce. Pieniądze i Więź, 4 (69), 129-141.
 10. Ofiarski Z. (2014). Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. nr 235, poz. 1589.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. poz. 880.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. poz. 45.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dz.U. poz. 1102.
 15. Samcik M. (2016). KNF: SKOK Polska bankrutem. Gazeta Wyborcza z dnia 26 lutego. Pobrano z: http://www. pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160226/281741268495971/textview. (2.04.2016).
 16. Skoczek J. (2013). Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź, 4 (61), 145-146.
 17. Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 2 lutego 2009 roku ws. normy dopuszczalnego ryzyka w zakresie ustalania minimalnej zdolności kredytowej członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 18. Uchwała Nr 240/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wydania Rekomendacji A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 19. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015). Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po III kwartale 2015. Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. nr 1, poz. 2.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 23. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 24. Wiszniowski E. (2014). Rewolucja czy normalizacja rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 373, 282-295.
 25. Zakrzewski P. (2014). Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy, Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe. Kraków-Warszawa: Oficyna Allerhanda.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu