BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Al Zararee Abdulnafea (Philadeplhia University, Jordan), Sinno Ola
Title
The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004-2013)
Wpływ ładu finansowego w Jordanii na rentowność banków komercyjnych (w okresie 2004-2013)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 723-747, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Banki komercyjne, Rentowność banków, Zarządzanie finansami
Banking, Commercial banks, Profitability of banks, Financial management
Note
streszcz., summ.
Country
Jordania
Jordan
Abstract
Celem przeprowadzonego badania jest poznanie zasad ładu finansowego wśród jordańskich banków komercyjnych. Badanie ma na celu zmierzenie wpływu zarządzania finansowego na rentowność banków z zastosowaniem niektórych narzędzi zarządzania finansami, takich jak stosunek adekwatności finansowej, dźwigni finansowej, kredytów do depozytów, adekwatności kapitałowej do depozytów, marża zysku netto, a wskaźnik pokrycia. W skład badania zalicza się trzynaście jordańskich banków komercyjnych. Badanie zależy od danych finansowych zaczerpniętych z raportów rocznych 3 banków, które wchodzą w skład próby badawczej, ponieważ są one wydawane na elektronicznej stronie giełdy Amman. Badanie to zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody ekstrakcji oraz odchylenia standardowe w celu sprawdzenia rozkładu normalnego danych. Ponadto wykorzystano macierz korelacji Pearsona, testy stabilności danych do badań. Zmienne są osiągnięte. Badanie przyjmuje postać prostej regresji liniowej i wielu analiz oraz testowania losowego efektu hipotez.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to know the extent of the application of financial governance on Jordanian commercial banks, The study also aims to measure the effect of financial governance on the profitability of such banks throughout the use of some tools of financial governance such as the ratio of financial adequacy, financial leverage, loans to deposits, capital adequacy to deposits, net profit margin, and coverage ratio. The study consists of thirteen Jordanian commercial banks. As regards the sample of the study, it includes three commercial banks whose capitals range between small, middle, and large during the period 2004-2013. To realize the goal of the study, the SPSS is applied to analyze the data of the study. The study depends on financial data taken from the yearly reports of the banks of the sample as they are issued on the electronic website of the Amman Stock Exchange. This study has been carried out with metadata extraction, and standard deviations to test the normal distribution of the data. Moreover, Pearson's correlation matrix tests the stability of the data for the study and variables are achieved. Finally this study adopts a simple linear regression and multiple analysis and the testing of the random effect of the hypotheses. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdul-Haleem M. (2005). "Governance of Banks". The Fifth Conference on Corporations' Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
 2. Abu-Sharar A. (2012). The International Financial and Economical Crisis: Its Events, Reasons, Collapses and Procedures.
 3. Al-Ghunaimi, M. (2005). "Governance and the Banking Body" The Fifth Conference on Corporations' Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
 4. Al-Hanini (2004). Developing the System of Establishment Governance in the Public Jordanian Sharing Establishments. A Dissertation, Amman Arab University.
 5. Ali A., Shhata Sh. (2005). Revision of Accounts and Corporations ' Governance in the Environment of Contemporary Arabian and International Business. Ad-Dar Al-Jamiyah, Alexandria.
 6. Al-Khalidi H. (2008). The Effect the Internal Techniques of Governance on Performance and Banking Risks to a Sample of Iraqi Civil Banks. Un-Published Dissertation.
 7. Al-Shunnaq Sh. (2009). Declaration of Corporations ' Governance and the Financial Performance: An Applied Study on the Jordanian Commercial Banks. An A.M. Thesis, Yarmouk University, Irbid.
 8. Bilal M. (2005). "The Role of Censorship of the quality of Revision in achieving the Goals of Corporations' Governance", The Fifth Conference on Corporations' Governance and its Counting, Administrative and Economical Dimensions, First Part, Alexandria University, Faculty of Trade.
 9. Centre of Abu-Dhabi for Governance. (2013). "Terms and Concepts" A Series of Intellectual Bulletins of the Centre of Abu-Dhabi for Governance. Abu-Dhabi Room, Abu-Dhabi.
 10. Fawzy S. (2003). "Assessment of corporation governance in Egypt", working paper No.82, the Egyptian center for economic studies, Egypt.
 11. Hafnawi Sh. (2005). Corporations' Governance and its Role in Remedying the Diseases of Counting Thought and Application, 2nd Part.Alexandria University, Faculty of Trade.
 12. Hammad T. (2005). Corporations' Governance (Concepts-Principles-Experiments: Applications of Governance in Banks. Ad-Daar Al-Jamiyah, Alexandria.
 13. http//www.ase.com.jo/ar.
 14. http://jamahir.alwwehda.gov.sy.
 15. Jawdah A. (2008). The Extent of the Application of the Principles of Establishment Governance in the Palestinian Banks in Accordance with the Principles of the Organization of Development and Economic Cooperation, and the Principles of Basil Organization of Bank Observation. An M.A. Thesis, The Islamic University of Gaza, Gaza.
 16. Journal of Financial and Banking Studies, Issue No. 82. (2013). The Arab Academy of Financial and Banking Sciences.
 17. Khuri N. (2006). " Transparency and Governance in Corporations", Journal of Al-Mashriq. Issue No. 68, Society of Jordanian Lawful Auditors.
 18. Matar M., Noor A. (2007). "The Extent of the Commitment of the Jordanian General Corporations in the Principles of the Establishment Governance: An Analytic Contrastive Study Between Industrial and Banking Sectors." The Jordanian Journal of Business Administration, Volume No. 3. Jordan University.
 19. Salam M. (2014). Corporation and their Role in Attracting Foreign Investments and Achievement of Permanent Development. Dar An-Nahda, Cairo.
 20. Stickney C. (1990) "Financial statement analysis: a strategic perspective, Sandiego, USA.
 21. Sulaiman M. (2006). Corporations' Governance and Treatment of Financial and Administrative Corruption: A Contrastive Study. Ad-Daar Al-Jamiyah, Alexandria.
 22. Syam A. (2009). "The Role of Banking Governance in Enhancing the Competence of Jordanian Commercial Banks." 2nd Scientific Conference, Faculty of Business Administration, Balqa Applicable University.
 23. Yahyawi N., Bu Salama H. (2012). "The Role of Establishment Governance in Improving the Financial Performance of Corporations". The National Assembly about Corporations' Governance as a Technique of Curbing Financial and Administrative Corruption.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-63
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu