BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Marcin (Polish Academy of Sciences)
Title
Functional Structure of Gminas in Poland - Classification Approaches and Research Opportunities
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 7-22, rys., bibliogr. 47 poz.
Rural Studies
Issue title
Multifunctional Developmentin Rural Spaces: Challenges for Policy and Planning
Keyword
Gmina, Klasyfikacja, Jednostka przestrzenno-administracyjna, Obszary wiejskie
District, Classification, Administrative spatial units, Rural areas
Note
summ.
Abstract
The aim of the article is to define the concept of territorial classification and typology, including classification and typology of spatial units, and to systematize the practical variants of the method, as well as to identify the possibilities of using functional structure as a research tool. It systematizes existing approaches of creating functional classifications and typologies and presents examples of their application in analyses to interpret and explain dissection of individual variables. The paper consists of two parts. In the first one the spatial unit classification has been defined and distinguished from related terms. Different classification of rural areas has been systemized using formal and methodological or substantive criteria. In the second part, diverse empirical examples of rural spatial units classifications regarding functional structure and their application have been examined in relation to above mentioned systematics.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Zając J., 2006, Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Problemy Zarządzania, 13, 3, pp. 203-216.
 2. Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, IG iPZ PAN , Warszawa.
 3. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Expert opinion for the Ministry of Regional Development, IG iPZ PAN , Warszawa.
 4. Bański J., 2012, Delimitacja wiejskich obszarów funkcjonalnych, A study for the Ministry of Regional Development, tapescript.
 5. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, pp. 441-471.
 6. Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, pp. 1-17.
 7. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IG iPZ PAN , PTG , Warszawa.
 8. Chojnicki Z., Czyż T., 1980, Zastosowanie korelacji cząstkowej w analizie przyczynowej, [in:] Z. C hojnicki (ed.), Analiza regresji w geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, pp. 39-54.
 9. Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, IG iPZ PAN , PTG , Warszawa.
 10. Czapiewski K., 2011, Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?, Studia KPZK , PAN , 138, pp. 201-218.
 11. Czapiewski K., Janc K., 2013, Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza 11, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 12. Dijksta L., Ruiz V, 2010, Refinement of the OECD regional typology: Economic Performance of Remote Rural Regions, DG Regio, European Commission.
 13. Dijkstra L., Poelman H., 2008, Remote Rural Regions, How proximity to a city influences the performance of rural regions, Regional Focus No1, DG Regio, European Commission.
 14. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [in:] A. R osner (ed.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IR WiR PAN , Warszawa.
 15. Domański R., 1998, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 16. EDORA - European Development Opportunities in Rural Areas. Final Report, 2011, ESPON, Luxembourg.
 17. Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 18. Goleń J., Ostrowski W., 1994, Metoda dazymetryczna - rys historyczny, Polski Przegląd Kartograficzny, 26, 1, pp. 3-16.
 19. Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [in:] A. Rosner (ed.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i R olnictwa, IR WiR PAN , Warszawa, pp. 133-152.
 20. Heffner K., Rosner A., 2005, Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] K. Zawalińska (ed.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Problemy Rozwoju Wsi i R olnictwa, IR WiR PAN , Warszawa, pp. 229-241.
 21. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i R ozwoju Regionalnego, 8, Instytut Geografii i R ozwoju Regionalnego, Unwersytet Wrocławski, Wrocław.
 22. Kaczmarek T., 1998, Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [in:] B. Głębocki (ed.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 75-101.
 23. Kołodziejczyk D., 1991, Typologia gmin pod względem stanu infrastruktury społecznej, IER iGZ -PIB , Warszawa.
 24. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), Studia Regionalne i Lokalne, 3 (33), pp. 53-75.
 25. Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, Studia Obszarów Wiejskich, 16, pp. 9-37.
 26. National Spatial Development Concept 2030, 2011, Ministry of Economic Development, Warszawa.
 27. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, pp. 601-611.
 28. Kulikowski R., 1981, Technique of successive quotients to determine agricultural land use orientations, [in:] Noor Mohammad (ed.), Perspectives of Agricultural Geography, 1, Concept Publishing Company, New Delhi, pp. 417-427.
 29. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, pp. 103-116.
 30. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie Obszary Funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, pp. 7-36.
 31. Młodak A., 2009, Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, 9, pp. 53-68.
 32. Molenda-Grysa I., 2008, Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno- -gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty Naukowe. Seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, 2, 8, SCEN O, Kielce, pp. 281-291.
 33. Parysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Geografia, 31, Wydawnictwo Naukowe UAM , Poznań.
 34. Prieto-Lara E., Ocaña-Riola R., 2010, Updating Rurality Index for Small Areas in Spain, Social Indicators Research, 95, pp. 267-280.
 35. Rosner A. (ed.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, IR WiR PAN , Warszawa.
 36. Rosner A. (ed.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i R olnictwa, IR WiR PAN , Warszawa.
 37. Rosner A., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [in:] Polska wieś i rolnictwo w U nii Europejskiej, IR WiR PAN , Warszawa, pp. 211-227.
 38. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w K atowicach, 59, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice.
 39. Standar A., Średzińska J., 2008, Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness Rural Development, 10, 4, pp. 135-145.
 40. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i R olnictwa, IR WiR PAN , Warszawa.
 41. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace habilitacyjne IG iPZ PAN , Warszawa.
 42. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IG iPZ PAN , Warszawa.
 43. Śleszyński P., 2012, Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego, Przegląd Geograficzny, 84, 4, pp. 559-576.
 44. Śleszyński P., Czapiewski K., 2012, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej, Raport dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 45. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 2012, Raport dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agrotec Polska, IG iPZ PAN , Warszawa.
 46. Typologia obszarów wiejskich w Polsce - materials for a consultation, 2011, Central Statistical Office, typescript.
 47. Wójcik T., 1965, O problemie klasyfikacji i porządkowania: zagadnienia formalne, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.43.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu