BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biczkowski Mirosław (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Biczkowska Marta (Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego)
Title
Impact of the EU Funds on the Diversification of Economic Activity (of Farms) and their Role in Multi-Functional Development of Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 23-44, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Rural Studies
Issue title
Multifunctional Developmentin Rural Spaces: Challenges for Policy and Planning
Keyword
Fundusze unijne, Dywersyfikacja, Obszary wiejskie
EU funds, Diversification, Rural areas
Note
summ.
Abstract
The focus of the article is on two issues. One of them is related to the process of multi-functional development of rural areas; the other one concerns the impact the European Union funds have on diversification of economic activity in rural areas. The study attempts to assess this impact with regard to diversification of sources of income gained by rural population and, consequently, with regard to multi-functionality of rural areas. The analysis was based on the number of applications processed and funds acquired within the measures under Axis 3 of the Rural Development Programme 2007-2013 which have provided the most substantial support for multi-functional development of rural areas, i.e. 'Diversification into non-agricultural activities' and 'Creation and development of micro-enterprises'.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., 2004, Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowania w polityce rolnej, Wieś i R olnictwo, 4 (1215), pp. 9-30.
 2. Adamowicz M., 2005, Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, cz. 1 (302), Warszawa, pp. 17-32.
 3. Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75, 2, pp. 385-401.
 4. Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 9-22.
 5. Biczkowski M., 2008, Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich, [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych - Europa bez granic - nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 277-286.
 6. Biczkowski M., 2010, Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (3), SGG W, Warszawa.
 7. Bułkowska M., Chmurzyńska K., 2007, Wyniki realizacji PROW i SPO Rolnictwo w latach 2004- 2006, [in:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Seria Program Wieloletni 2005-2009, 65, 7, IER iGŻ- -PIB , Warszawa.
 8. Creation of the concept of systemic support of entrepreneurship in rural areas within the project 'Growth of entrepreneurship in rural areas - diagnosis, directions of and recommendations for rural development policy'. Strategic report, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IG SO PA S), Foundation for the Development of Polish Agriculture, Warsaw 12 May 2014.
 9. Dietl J., Gregor B., 1979, Funkcje obszarów wiejskich oraz ich wpływ na obsługę handlową, Biuletyn KPZK PAN , 101, pp. 79-95.
 10. Durand G., Huylenbroeck G., 2003, Multifunctionality and rural development; a general framework [in:] Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for Eiropean Agriculture and Rural Development, Ashgate.
 11. Głaz M., 2008, Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [in:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (eds.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, s. 338-347.
 12. Głaz M., 2010, Wielofunkcyjność wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwesytet Wrocławski, Instytut Geografii i R ozwoju Regionalnego, Wrocław.
 13. Hasiński W., Głaz M., Kemona S., 2004, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 137-150.
 14. Hunek T., 1990, Wielofunkcyjność rolniczego gospodarstwa domowego w strategii rozwoju wsi i rolnictwa, Wieś i R olnictwo, 3.
 15. Kamińska W., 2004, Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich w 2003 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 35-45.
 16. Kłodziński M., 1995, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy, [in:] L. Klank (ed.), Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, IR WiR, Warszawa.
 17. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, SGG W, Warszawa.
 18. Kłodziński M., 2001, Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności, [in:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (eds.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN , Warszawa, pp. 7-23.
 19. Kłodziński M., 2004, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski z UE, Wieś i R olnictwo, 2 (123), pp.108-118.
 20. Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Problemy Rozwoju Wsi i R olnictwa, IR WiR PAN , Warszawa.
 21. Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i M onografie, 113, IER iGŻ, Warszawa.
 22. Kołodziejczyk D., 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 23-34.
 23. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, pp. 601-611.
 24. Kropsz I., Kutkowska B., 2008, Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Wieś i R olnictwo, 1 (138), pp. 88-103.
 25. Pałka E. (red.), 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IG iPZ PAN , PTG , Warszawa.
 26. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007, Ministerstwo Rolnictwa i R ozwoju Wsi i R olnictwa, Warszawa.
 27. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 28. Rudnicki R., Biczkowski M., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 103-122.
 29. Rudnicki R., 2012, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010, [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN , CXLV, Warszawa, pp. 179-208.
 30. SAPARD , Program operacyjny dla Polski, 2002, Ministerstwo Rolnictwa i R ozwoju Wsi, Warszawa.
 31. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", 2004, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i R ozwoju Wsi, Warszawa.
 32. Skawińska E., 1994, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Wydawnictwo UMK , Toruń.
 33. Spychalski G., 2005, Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IR WiR PAN , Warszawa.
 34. Stola W., 1982, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Przegląd Geograficzny, 54, 4, pp. 427-451.
 35. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, IG iPZ PAN , Warszawa.
 36. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IG iPZ PAN , Warszawa.
 37. The European Charter for rural areas, 1996, Wieś i Państwo 2/3, pp. 213-234.
 38. The Future of Rural Society, 1988, Bulletinn of the European Communities, supplement 4/88, Commission Communication transmitted to the Counsil and to the European Parliament on 29 July 1988.
 39. Wilkin J., 2007, Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne - Paper prepared for the VIII Congress of Polish Economists, 29-30.11.2007.
 40. Wójcik M., 2004, Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 123-136.
 41. Zarębski M., 2002, Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK , Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.43.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu