BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego
Public Funding of Health Services in Relation to the Needs and Benefits for the Elderly
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 791-802, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Świadczenia zdrowotne, System ochrony zdrowia, Starzenie się społeczeństw
Health care benefits, Health care system, Ageing of the population
Note
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Abstract
W artykule zaprezentowano zasady finansowania świadczeń zdrowotnych, uwzględniając głównie finansowanie publiczne za pomocą podstawowego źródła w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady i wysokość finansowania świadczeń zdrowotnych została również odniesiona w kontekście świadczeń przeznaczonych głównie dla seniorów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do problemu finansowania świadczeń wspierających potrzeby osób starszych. Na podstawie danych finansowych NFZ zanalizowano koszty przeznaczane na poszczególne typy świadczeń oraz zachodzące tendencje na przestrzeni czasu. Na wybrane kategorie świadczeń, kierowanych głównie do seniorów, przeznaczane są większe środki, jednak nie są one jeszcze współmierne do prognozowanych zmian społecznych, głównie demograficznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the principles of financing health services, based on the primary public funding by health insurance. The rules and amount of financing health services has been recognized in the context of the benefits intended primarily for seniors. The main aim of this article is to present the diversity of financing health services in relation to the problem of financing services for older people. The article analyzes the costs allocated to different types of benefits and trends occurring within a certain period. On selected categories of benefits, targeted primarily to seniors, they are allocated more resources but they are not yet in proportion to projected social and demographic changes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Mazur M. (2013). Finanse systemu ochrony zdrowia. W: J. Ostaszewski (red.), Finanse. Warszawa: Difin.
 2. Mokrzycka A., Kowalska I. (2012). Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Warszawa: Difin.
 3. NFZ (2009). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2008 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (25.04.2015).
 4. NFZ (2010). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2009 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
 5. NFZ (2011). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
 6. NFZ (2012a). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2011 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
 7. NFZ (2012b). Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum.
 8. NFZ (2012c). Zarys systemu ochrony zdrowia: Polska 2012. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://akademia.nfz.gov.pl/wpcontent/uploads/2013/08/HiT_Polska_2012_z_okladka_automatyczny_spis_tresci. pdf (5.07.2015).
 9. NFZ (2013). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2012 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
 10. NFZ (2014). Łączne sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (25.04.2015).
 11. NFZ (b.r.). Podstawowa opieka zdrowotna. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobrano z: http://www.nfz. gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna (5.07.2015).
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dz.U. nr 45, poz. 391.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. nr 210, poz. 2135.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-68
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu