BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Title
Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmian cash-flow
Swiss Franc-Denominated Loan Vs. Zloty-Denominated Loan - a Cash-Flow Perspective
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 805-820, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Kredyt dewizowy, Kredyt hipoteczny, Przepływy pieniężne, Kredyt frankowy
Banking, Foreign currency loan, Mortgage credit, Cash flows, Swiss franc loan
Note
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest porównanie płatności dla kredytu złotowo-walutowego waloryzowanego (denominowanego, indeksowanego) kursem CHF wobec odpowiedniego kredytu złotowego (zdyskontowany cash-flow). Metodologia badania - Analizę przeprowadzono na podstawie kredytu udzielonego w marcu 2005 roku. Zastosowano metodę analizy porównawczej, opisowej i symulacyjnej. Wynik - Porównanie kredytu frankowego i złotowego w długim horyzoncie czasowym powinno uwzględniać zmianę wartości pieniądza w czasie, ze względu na różny w obu przypadkach rozkład kosztów/korzyści w czasie. W analizowanym przypadku kredyt frankowy ze względu na niższe oprocentowanie w stosunku do oprocentowania kredytu złotowego wygenerował w początkowym okresie umowy (2005-2015) potencjalne oszczędności, które mogą stanowić bufor bezpieczeństwa na wypadek dalszego wzrostu kursu franka. Zdyskontowana wartość tych oszczędności jest tym większa, im wcześniej zostały one wygenerowane. Oryginalność/wartość - Zgodnie z wiedzą autora dotychczas publikowane analizy porównawcze kredytu frankowego i kredytu złotowego w Polsce, a także projekty pomocy frankowiczom nie brały pod uwagę ważnego aspektu, jakim jest zmiana wartości pieniądza w czasie. Uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie może mieć istotny wpływ na ewentualny wybór sprawiedliwej formuły pomocy frankowiczom, tzn. takiej, która nie będzie dyskryminować złotówkowiczów względem frankowiczów, a także nie będzie faworyzować określonych grup w ramach frankowiczów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the article is to conduct a comparative analysis of payments for the zloty currency CHF denominated (indexed) loan in relation to a proper zloty loan (discounted cash-flow). Design/methodology/approach - The analysis has been carried out based on a loan granted in March 2005. The descriptive, comparative and simulation analysis method was applied. Findings - A comparison of a Swiss franc loan and a Polish zloty loan in long term should take into account the changing value of money over time, due to different cost/profit distribution over time in both cases. In the case studied, the franc loan, due to a lower interest rate in relation to the zloty loan, generated potential savings in the initial period of the agreement (2005-2015), which could constitute a safety buffer in case of further franc rate increase. The sooner those savings were generated, the higher their discounted value is. Originality/value - To the knowledge of the author, the previously published comparative analyses of the franc loan and the zloty loan in Poland as well as the projects supporting the franc borrowers did not take into consideration the important aspect of the changing value of money over time. Taking into account the changing value of money over time can have significant impact on the potential selection of a fair formula of supporting the franc borrowers, that is, such a formula which will not discriminate the zloty borrowers against the franc borrowers as well as will not favour specific groups within the franc borrowers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buszko M. (2013). Walutowe kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim - zagrożenie czy źródło korzyści kredytobiorców? Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (27). DOI:10.12775/CJFA.2013.014.
  2. Komisja Nadzoru Finansowego (2015). Przypomnienie publicznej dyskusji o kredytach walutowych. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl (14.01.2016).
  3. Korzusznik H., Michalska H. (2015). Wybrane zagadnienia sektora polskich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 59 (2).
  4. Świecka B., Musiał, M. (2014). Zarządzanie finansami gospodarstw domowych w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 822. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 33.
  5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2016). Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe. Pobrano z: http://www.knf.gov.pl/Images/Skutki_finansowe_projektu_tcm75-46244.pdf (20.04.2016).
  6. Komisja Nadzoru Finansowego (2015). Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/Prezentacja_KNF_na_posiedzeniu_KFP_tcm75-40403.pdf (20.04.2016).
  7. Wiszniowski E. (2011). Dylematy finansowania nieruchomości mieszkaniowych kredytem walutowym. Świat Nieruchomości, 3 (77).
  8. Zemke J. (2015a). Wiarygodność prognoz, o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz. Ekonometria - Econometrics, 4 (50).
  9. Zemke J. (2015b). The Risk of Hypothecary Credit Indexed to Swiss Franc. Referat wygłoszony na konferencji: The 2015 ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (ENTRENOVA '15). Kotor, Montenegro, 10-11.09.2015.
  10. Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 165, poz. 984.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-69
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu