BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcławska Edyta (University of Rzeszow)
Title
Integrating the Needs of the Local Market in Teaching Legal Translation
Potrzeby rynku lokalnego jako czynnik determinujący profil nauczania tłumaczeń prawniczych
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 245-252, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek regionalny, Tłumacze zawodowi, Sądownictwo, Potrzeby rynku
Regional market, Translator, Judicature, Market needs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu ukierunkowanie nauczania tłumaczeń sądowych na potrzeby rynku. Autorka stawia postulat wskazujący na to, iż informacja o dominujących kategoriach spraw cywilnych, w których zalegają dokumenty tłumaczone oraz schemat przeważających gatunków tekstów w różnych kategoriach spraw sądowych może sprawić, iż proces dydaktyczny w omawianym obszarze będzie bardziej efektywny oraz zorientowany na potrzeby rynku, co ostatecznie poszerzy wiedzę studentów oraz praktyków w zakresie retoryki oraz pragmatyki. Celem zebrania niezbędnych danych autorka przeprowadziła kwerendę akt sądowych, w wyniku czego został skompilowany korpus odnośnych tekstów oraz przeprowadzona została analiza statystyczna. Odnośny materiał został wybrany na podstawie kwalifikacji do kategorii spraw z elementem zagranicznym, co - najogólniej ujmując - wiąże się z obecnością dokumentów tłumaczonych w aktach sądowych. Dane zostały zanalizowane pod kątem statystycznym z zamiarem określenia schematów w zakresie kierunkowości tłumaczenia, rozkładu zleceń w odniesieniu do kontekstu instytucjonalnego oraz schematu gatunków tekstów Lokalny wymiar schematu projektu badawczego, który został tutaj przyjęty nawiązuje do założeń sformułowanych przez grupę badawczą GENTT w projekcie dotyczącym zarządzania procesem tłumaczenia dokumentów sądowych. (abstrakt oryginalny)

The discussion presented in the paper is an attempt to set out the market-oriented ground for teaching legal translation in the court setting. The postulate is that information about the prevalent types of civil cases involving translation and the patterns as regards dominating textual genres in various categories of court cases can make the didactic process in the said domain more effective, market-oriented and finally enhance the rhetorical and pragmatic expertise of students and translators operating in the said field. In order to collect the necessary data the author conducted a search of court files, compiled a corpus of the relevant texts and performed statistical analysis. The relevant material was selected on the basis od being qualified as involving a foreign element, which - in most general terms - implies the linguistic processing of the documents in translation. The data were analysed statistically with the intention to determine the patterns related to the directionality of translation, instituional distribution of the translation process, and the genre scheme. The local dimension as regards the framework of the research approach which underlies the study is based on the assumptions of the GENTT research group on multilingual management and translation of court documents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beeby Lonsdale A., Direction of translation (directionality)'. [In:] Mona Baker (ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York 1998, Routledge, pp. 63-67.
 2. Bedyńska S. , A. Brzezicka, 2007. Statystyczny drogowskaz. Warszawa 2007.
 3. Bladowski H., Sędzia Cywilista. Rola i zadania. metodyka pracy. Wzory czynności z komentarzem, Warszawa 1999.
 4. Borja Albi A., A genre analysis approach to the study of the translation of court documents, [In:] Ł. Biel, J. Engberg (eds.) Linguistica Antervpiensia. New Series - Themes in Translation Studies No. 12 (2013), pp. 33-53.
 5. Cao D., Translating Law, Clevendon 2007, Multilingual Matters Ltd.
 6. Gołaczyński J. (ed.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz. Warszawa 2015, C.H. Beck.
 7. Grosman M., Non-mother tongue translation - An open challenge' [In:] M. Grosman, M. Kadric, I. Kovacic and M. Snell-Hornby (eds.) Translation into non-mother tongues. In professional practice and training. Tübingen 2002, Stauffenburg Verlag, pp. 21-34.
 8. Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kubacki A.D., Tłumaczenie poświadczone. Status kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 10. Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2002, p. 223.
 11. Pavlović T., Exploring directionality in translation studies, [In:] Explorations in English Language and Linguistics. 1.2 (2013), pp. 149-165.
 12. Pietrzkowski H., Metodyka Pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014, Wolters Kluwer.
 13. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.19.93 ze zm.). In Lex Tłumaczenia. Wolters Kluwer S.A. Licence no. MSG0115002_SCW005
 14. Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Journal of Laws 1964.43.296). z późniejszymi zmianami (KPC). In Lex Tłumaczenia. Wolters Kluwer S.A. Licence no. MSG0115002_SCW005
 15. Code of Civil Procedure as of November 17th 1964 (Journal of Laws 2014.101). In Lex Tłumaczenia. Wolters Kluwer S.A. Licence no. MSG0115002_SCW005.
 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości as of June 25 2015. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Journal of Laws 2015.925).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu