BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński), Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
Household Finance Diagnosis in Major Polish Cities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 821-832, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Gospodarstwa domowe, Ekonomika gospodarstwa domowego, Finanse osobiste, Oszczędności, Zadłużenie gospodarstw domowych
Households, Household economics, Personal finance, Savings, Household debt
Note
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Abstract
Cel - Pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w największych miastach w Polsce na tle kraju, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów zarządzania finansami osobistymi, jak uzyskiwanie dochodów i wydatkowanie oraz oszczędzanie i zadłużanie się. Metodologia badania - Prezentowane wyniki badań zostały pozyskane w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w 7 największych miastach Polski, tj. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, w ramach realizacji projektu badawczego nr 2013/09/N/HS4/03697 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W badaniu wzięło udział 1086 respondentów. Do analizy zebranych danych wykorzystano statystyki opisowe, współczynniki korelacji oraz testy istotności statystycznej. Wynik - Zweryfikowano pozytywnie postawioną w artykule hipotezę badawczą, która zakłada, iż poziom bieżących dochodów nie jest kluczowym wskaźnikiem kształtowania zamożności (zasobności) gospodarstw domowych. Oryginalność/wartość - Artykuł zawiera wyniki badań pierwotnych dotyczących dochodów, wydatków, oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w największych miastach Polski z odniesieniem ich do wybranych raportów badań wtórnych dotyczących całej Polski lub wybranych województw.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Description of material situation of Polish households in major cities in Poland, with particular emphasis on areas such as managing personal finances to obtain income and spending and saving and borrowing. Design/methodology/approach - The presented research results have been obtained in the framework of surveys conducted in the 7 major Polish cities, ie. Warsaw, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, in the framework of the research project No. 2013/09/N/HS4/03697 financed from the National Science Centre. The study involved 1086 respondents. Descriptive statistics, correlation coefficients, and tests of statistical significance were used for the analysis of the collected data. Findings - Positively verified article research hypothesis, which assumes that the level of current income is not a key indicator of households wealth. Originality/value - The article contains the results of primary research on revenue, expenditure, savings and household debt in the largest Polish cities, with reference to their chosen secondary research reports on all or selected Polish provinces.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campbell J.Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61 (4).
 2. Garman E.T., Forgue R. (2008). Personal Finance. Houghton Mifflin Company.
 3. GUS (2015a). Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 4. GUS (2015b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P., Warner U. (2009). Private household concept and their operationalisation in cross-national social surveys. Metodoloski zvezki, 6 (1).
 6. InfoDług (2015). 31 edycja ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. Warszawa: BIG InfoMonitor.
 7. Kaczmarczyk S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
 8. Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J. (2004). Personal finance. New York: McGraw-Hill.
 9. Lusardi A., Mitchell O.S. (2011). Financial literacy and planning: implications for retirement wellbeing. W: O.S. Mitchell, A. Lusardi (red.), Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace. Oxford: Oxford University Press.
 10. Melicher R.W., Norton E.A. (2005). Finance - introduction to institutions, investment, and management. Danvers: John Wiley & Sons.
 11. NBP (2015). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r. Warszawa: Departament Stabilności Finansowej. Narodowy Bank Polski.
 12. NBP (2016). Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r. Warszawa: Instytut Ekonomiczny NBP.
 13. Schuchardt J., Bagwell D.C., Bailey W.C., DeVaney S.A., Grable J.E., Leech I.E., Lown J.M., Sharpe D.L., Xiao J.J. (2007). Personal finance: an interdisciplinary profession. Financial Counselling and Planning, 18 (1).
 14. Sherraden M.S. (2013). Building blocks of financial capability. W: J.M. Birkenmaier, M.S. Sherraden, J.C. Curley (red.), Financial Capability and Asset Building: Research, Education, Policy, and Practice. Oxford: Oxford University Press.
 15. Swart N. (2007). Personal financial management. New York: Creda Communication.
 16. Świecka B. (2014). Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów. W: B. Świecka (red.), Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-70
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu