BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Wiesława (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government
Selected Aspects of Fiscal Consolidation in the Sector General Government
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Sektor publiczny
Financial crisis, Public finance, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest jedynie próba oceny efektywności konsolidacji fiskalnej i niektórych jej skutków w Polsce na tle wybranych krajów UE. Badaniu poddano również wskaźnik reakcji deficytów nominalnego i strukturalnego mierzony zmianą ich udziałów w p.p. PKB na zmianę PKB o 1 p.p. Analizą objęto lata 2008-2014, a więc okres głębokiego kryzysu 2008-2009 i następujące po nim lata spowolnionego wzrostu gospodarczego z dynamiką ujemną jeszcze w 2012 roku. Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu potwierdza skuteczność działań konsolidacyjnych. Podporządkowanie polityki fiskalnej w przypadku tej procedury przyniosło również negatywne skutki, a mianowicie pogłębiło jej procykliczny charakter. Efektem było zwiększenie deficytu strukturalnego, który w pierwszych 5 latach omawianego okresu przekraczał deficyt nominalny.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is merely an attempt to evaluate the effectiveness of fiscal consolidation and some of its effects in Poland and in EU countries. The survey also response rate of nominal and structural deficits measured by the change of their shares in p.p. GDP change in GDP of 1 p.p. The analysis covered the years 2008-2014, and thus a period of deep crisis of 2008-2009 and the following years of sluggish economic growth with the dynamics of negative even in 2012. Photo EDP confirms the effectiveness of the consolidation. The subordination of fiscal policy in the case of this procedure has brought negative consequences, namely deepened its pro-cyclical character. The result was an increase in the structural deficit, which in the first 5 years of the period exceeded the nominal deficit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
 2. Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2015). Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_pl.pdf (1.01.2016).
 3. Mills, P., Quinet, A. (2001). The Case for Spending Rules, w:Fiskal Rules, Banca d'Italia, Proceedings of the Banca d'Italia Workshop on Public Finance. Rome.
 4. Moździerz, A. (2011). Wrażliwość dochodów publicznych na zmiany luki produkcyjnej. W: A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny. Warszawa: CeDeWu.
 5. Moździerz, A. (2012). Nierównowago finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej. Studia Ekonomiczne, 1 (LXXII).
 6. Nawrot, R.A. (2014). Międzynarodowa optymalizacja podatkowa. Warszawa: Difin.
 7. NIK (2014). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku. Warszawa.
 8. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 9. Próchnicki, L. (2013). Reguły fiskalne, a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 1.
 10. Ustawa z 16.12.2010 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1726.
 11. Ustawa z 8.11.2013 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 257, poz. 1646.
 12. Ustawa z 6.12.2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z określaniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz.U. poz. 1717.
 13. Ziółkowska, W. (2006). Rola finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2007. W: W. Ziółkowska (red.), Finanse publiczne. Poznań: Wydawnictwo WSB.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu