BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosińska Róża (Uniwersytet w Białymstoku), Ruśkowski Eugeniusz (Uniwersytet w Białymstoku), Woltanowski Piotr (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania - wybrane zagadnienia
Efficiency In Reforms of the Tax Services - Selected Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 17-27, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
System podatkowy, Administracja skarbowa, Podatnik, Zarządzanie podatkami
Tax system, Treasure administration, Taxpayer, Tax administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Planując kompleksową reformę administracji podatkowej, należy uwzględniać potrzebę sta-bilności przyjętych rozwiązań. Warunkuje to należytą efektywność docelowego systemu; negatywnym przykładem służyć tu może częściowa reforma konsolidacyjna. Nie należy też dopuścić do sytuacji, w której proces reformowania przebiegający etapami zostanie zarzucony, nim osiągnie model docelowy. Reformatorzy muszą pamiętać także o potrzebie respektowania praw podatnika i ponadustawowych regulacji prawnych. Kluczową sprawą dla zapewnienia efektywności służb podatkowych jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników wspieranych właściwą polityką kadrową i motywacyjną - należy rozważyć weryfikację kadr pod kątem wykształcenia i doskonalenia się. Nieocenione w tym względzie okazać się mogą długofalowe efekty działania Krajowej Szkoły Skarbowości.(abstrakt oryginalny)

A comprehensive reform of the tax administration must take into account the need for stability of the solutions. It determines the further reasonable efficiency of the system and a partial consolidation reform may serve as the negative example in Poland. Introduced changes should not be allowed to be abandoned, as it was at the first attempt to introduce KAS. Reformers must also bear in mind the need to respect the rights of the taxpayer and legal regulations that are superior to acts. The proper preparation of substantive staff is the key issue to be ensured for the efficiency of tax services. It ought to be supported by appropriate policy and personnel motivation. The verification of personnel should be considered for further training and improvement of the service. Long-term effects of the National School of Treasury's actions can turn to be invaluable in this matter.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kmieciak, Z. (2009). Instancyjność postępowania administracyjnego (uwagi prawnoporównawcze). W: M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Jackowi Langowi. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Kosińska, R., Ruśkowski, E., Woltanowski, P. (2014). Tax Gap Management by Public Tax Authorities in the Polish Tax System. Annual Center Rewiev, 7.
  3. Kosińska, R., Ruśkowski, E., Woltanowski, P. (2015). Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe. W: K. Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Kosińska, R., Woltanowski, P. (2007). Teoretyczny model stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe a jego realizacja w praktyce. W: Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski (red.), Efektywna administracja skarbowa. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
  5. Tax Administration 2015. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Pobrane z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2015_tax_admin- 2015-en#.V816qtSLTs0 (15.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu