BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wilkaniec Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Outdoor Advertising in Rural Areas Attractive for Tourism
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 85-98, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Rural Studies
Issue title
Multifunctional Developmentin Rural Spaces: Challenges for Policy and Planning
Keyword
Reklama zewnętrzna, Ochrona krajobrazu, Parki krajobrazowe, Przestrzeń publiczna, Obszary wiejskie
Outdoor advertising, Landscape protection, Landscape parks, Public space, Rural areas
Note
summ.
Country
Park Krajobrazowy Lednica
Lednica Landscape Park
Abstract
The phenomenon of outdoor advertising degrading the cultural landscape is especially alarming in areas that are under protection because of their landscape value. Those are the areas which experience a lot of pressure on account of the development of such functions as tourism, recreation and housing and their related services, which is closely associated with intensive outdoor advertising. The Lednica Cultural Park is an example of such area. This research sought to identify the scale of problems caused by the presence of advertisements in the study area. The results include the selection of places most heavily degraded by advertising, and the identification of tendencies in the way ads are located, their forms, areas, impact on the environment, and perception. The conclusions can help in defining the rules and conditions for managing public and private spaces in the rural areas for use in an advertising policy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS, 2011, Nudzą, drażnią, dezinformują - Polacy o reklamach.
 2. Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Typology of Poland's current landscapes, Przegląd Geograficzny, 87, 3, pp. 377-408.
 3. Chojnacka M., 2008, Analiza przyczyn degradacji walorów obszaru chronionego na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego zarządzanie krajobrazem kulturowym. An analysis of causes for the degradation of value of a protected area based on the Lednica Landscape Park, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG , Sosnowiec, pp. 302-309.
 4. EC OVAST, 2006, Identyfikacja krajobrazu. Poradnik dobrych praktyk, Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast.
 5. Forczek-Brataniec U., Zając E., 2014, Reklamy w krajobrazie Pienin, Pieniny - Przyroda i Człowiek, 13, pp. 101-112.
 6. Hrehorowicz-Gaber H., 2015, Dziedzictwo kulturowe jako element wykorzystywany w procesie rewitalizacji małych miast chorwackich, Przestrzeń i Forma, 23/1, pp. 93-102.
 7. Kiepas-Kokot A., Nowak M.J., 2015, Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego, Świat Nieruchomości, 2 (92), pp. 21-26.
 8. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGG W, Warszawa.
 9. Niedźwiedzka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowozachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Official Gazette 2004, No. 92, item 880 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.
 11. Official Gazette 2006, No. 14, item 98 (Europejska Konwencja Krajobrazowa), Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98.
 12. Official Gazette 2015, item 774 (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony), Dz.U. 2015 poz. 774.
 13. Official Gazette No. 162, item 1568 (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku), Dz. U. Nr 162, poz. 1568.
 14. Official Gazette No. 23, item 202 (Rozporządzenie Prezydenta R.P. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli), Dz.U. RP Nr 23, poz. 202.
 15. Official Gazette No. 80, item 717 (Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 16. Ossowicz T., 2015, Park kulturowy jako narzędzie ochrony krajobrazu - przykład Wrocławia, paper presented on November 3, 2015 at the conference "Wdrażanie Ustawy Krajobrazowej w Praktyce", on-line: http://www.kpzk.pan.pl/pl/konferencje/konferencja-krajobrazowa.
 17. Podhajska E., Sobota M., Zienowicz M., 2014, Być jak Las Vegas - czyli o percepcji polskiej wsi, Architektura Krajobrazu, 3, pp. 108-119.
 18. Przekopiak J., 2015, Opłata reklamowa - narzędzie finansowe w rękach gmin, paper presented on November 3, 2015 at the conference "Wdrażanie Ustawy Krajobrazowej w Praktyce", on-line: http://www.kpzk.pan.pl/pl/konferencje/konferencja-krajobrazowa.
 19. Przestrzeń życia Polaków, 2014, Stowarzyszanie Architektów Polskich, Warszawa.
 20. Public Space Charter (Karta Przestrzeni Publicznej), 2009, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Z wiązek Miast Polskich, on-line: http://www.tup.org.pl/download/KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf.
 21. Raszeja E., 2002, Procedury i instrumenty kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską, Studioteka Zarysy WAPP , Poznań.
 22. Stojan M., Ostojić B.B., 2007, Przegląd metod ochrony środowiska w procesie planowania i projektowania autostrad w Chorwacji. Survey of environmeltal protection methods in process of motorway planning and Project making in Croatia [in:] B. Jackowiak (ed.) Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Influence of Transport Infrastructure on Nature, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Warszawa - Poznań - Lublin, on-line: http://ztr. amu.edu.pl/IoTI oN/iotion_1.html.
 23. Szczepańska M., 2014, Zarządzanie zasobami krajobrazu obszarów wiejskich w procesie kształtowania przestrzeni i kierunków Rozwoju, [in:] A. Jezierska Thole, M. Biczkowski (eds.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK , Toruń, 2, pp. 209-232.
 24. TN S, 2013, Reklama w przestrzeni publicznej. Raport, jakiego świat nie widział! Warszawa.
 25. Tomczak A., 2015, Ochrona i kreacja krajobrazu w procesie planowania przestrzennego możliwości problemy i nadzieje, paper presented November 3, 2015 at the conference "Wdrażanie Ustawy Krajobrazowej w Praktyce", on-line: http://www.kpzk.pan.pl/pl/konferencje/ konferencja-krajobrazowa.
 26. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa.
 27. Wspólna przestrzeń - wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i R ozwoju, Warszawa.
 28. Young M., Mahfoud J., Stanton N., Salmon P., Jenkins D., Walker G., 2009, Conflicts of interest: The implications of roadside advertising for driver attention, Transportation Research, Part F, 12, pp. 381-388.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.43.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu