BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosek-Wojnar Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
Loans from the State Budget as an Instrument for Balanced Of Financing the Local Government Units' Tasks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 29-38, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Pożyczki państwowe, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Sektor finansów publicznych
State loans, Public finance, Local government finance, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę kontrowersji dotyczących udzielania pożyczek ze środków budżetu państwa dla JST. Uznając zasadność stosowania tego instrumentu, wskazano przede wszystkim na to, iż jednostki te są podmiotami sektora finansów publicznych. W części empirycznej dokonano analizy stopnia wykorzystania przez JST tych pożyczek w latach 2010-2014.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the controversy concerning on the granting of loans from the state budget for local government units. An author - accepting a legitimacy of using this instrument - pointed primarily to the fact that these units are entities of public finance sector. In the empirical part, an author has done an analysis of utilization rate by the local government units of these loans in the years 2010-2014.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
 2. Guziejewska, B. (2012). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltex.
 3. Kańduła, S. (2011). Kontrowersje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Kontrowersje wokół finansów (s. 198-231). Warszawa: Difin.
 4. Kosek-Wojnar, M. (2007) (red.). Dług lokalny w teorii i praktyce. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 5. Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
 6. Owsiak, S. (2011). Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: PWE.
 7. Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będziszak, N. Morska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327-341). Warszawa: Difin.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 w sprawie pożyczek udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 257, poz. 1730.
 9. Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (22.02.2016).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa: Rada Ministrów.
 11. Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 12. Ustawa z 30.06.2005 o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 13. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu