BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podpora Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Title
Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich
Differences in Long-Term Financial Forecasts for Polish Provincial Governments
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 51-60, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Prognozowanie, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Planowanie budżetowe, Wieloletnia prognoza finansowa
Forecasting, Public finance, Local government finance, Budget planning, Long-term financial forecast
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania prognoz wieloletnich tworzonych przez samorządy wojewódzkie. Badaniami objęto prognozy z lat 2014-2016. Wskazano, że zróżnicowanie to występuje między poszczególnymi województwami. Różnice dotyczą częstotliwości zmian prognoz, horyzontu czasowego oraz różnej dynamiki w prognozach podstawowych parametrów budżetowych. Dokonano także porównań między wielkościami prognozowanymi dochodów, wydatków i długu na dany rok budżetowy ujętymi w kolejnych wieloletnich prognozach finansowych danego województwa.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to assess the degree of diversification of long-term financial forecasts created by provincial governments in Poland. The study focuses on forecasts from the years 2014-2016. It was pointed out that there are significant differences between individual provinces in relation to: the frequency of forecasts' movements, the time horizon of forecasts and the different dynamics in forecasts for the main budget parameters (revenues, expenditures, debt). The study also compares the differences between the projected budget parameters of forecasts enacted in subsequent years by each province.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak, B., Dylewski, M. (2010). Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego. Finanse Komunalne, 12, 5-17.
 2. Franek, S. (2012a). Multi-Year Budgeting - Towards the Enhancement of Fiscal Discipline. International Journal of Economics and Finance Studies, 4, 1, 153-162.
 3. Franek, S. (2012b). Wieloletnia prognoza finansowa - przymus czy potrzeba? Annales Universitatis Mariae Curie- -Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46, 3, 251-259.
 4. Jędrzejczyk, M. (2014). Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40 (4), 96-105.
 5. Komorowski, J. (2002). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Gdańsk: ODDK.
 6. Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
 7. Ofiarski, Z. (2015). Wieloletnia Prognoza Finansowa w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 357-372). Warszawa: Difin.
 8. Patrzałek, L. (2011). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z "Wieloletnim planem finansowym państwa". Zeszyty Naukowe PTE, 10, 253-266.
 9. Salachna, J.M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna "wytyczna" konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W: J.M. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania (s. 15-64). Gdańsk: ODDK.
 10. Salachna, J.M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych. Finanse Komunalne, 10, 38-52.
 11. Salachna, J.M. (2011). Nowe formy prawne ograniczania deficytu oraz zadłużenia samorządu terytorialnego. W: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego (s. 521-530). Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Salachna, J.M. (2011). Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST - problemy z interpretacją obowiązujących regulacji. Finanse Komunalne, 4, 14-25.
 13. Salachna, J.M. (2013). Założenia i realia nadzoru regionalnych izb obrachunkowych w zakresie wieloletniego prognozowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. W: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd. Finanse. Nadzór i Kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych (s. 153-165). Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Srocki, S. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu - zagadnienia prawne. Finanse Komunalne, 12, 6-7.
 15. Tarnowski, W. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa - fikcja czy instrument stabilizacji samorządu? Polemika. Finanse Komunalne, 5, 68-75.
 16. Walasik, A. (2011). Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Samorząd Terytorialny, 1-2, 43-50.
 17. Wiśniewski, M. (2014). Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych. W: S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (s. 177-188). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 18. Wójtowicz, K. (2013). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST. Zarządzanie i Finanse, 11, 2, 3, 488-499.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu