BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wankiewicz Bogdan (Starostwo Powiatowe w Wałczu), Gwozdecki Paweł (Starostwo Powiatowe w Wałczu)
Title
Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
Longstanding Financial Planning Vs New Indebtedness Rate Construction - a Chance or a Barrier for Self-Government Development in New Finanacial Perspective for 2014-2020
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 61-69, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Równowaga budżetowa, Wieloletnia prognoza finansowa
Local government, Public finance, Local government finance, Budget balance, Long-term financial forecast
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na samorządach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego. Samorządy terytorialne stały się ważnymi podmiotami zarządzania finansami na poziomie regionalnym i lokalnym. Podstawą gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest budżet, który stanowi wygodne narzędzie oddziaływania finansowego i ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnej. Aby budżet mógł spełniać swoje cele i zadania w strategii rozwojowej JST, musi podlegać czynnikom spajającym, między innymi WPF, gdzie zamierzenia strategiczne z kolejnymi rocznymi budżetami stanowiłyby podstawę do długofalowego planowania.(abstrakt oryginalny)

Self-government is largely responsible for shaping and activating economic development. Territorial self-government units have become a very important subject in local and regional finance management. Budget is the base of finance management as well as a convenient tool influencing social and economic development of local community. The budget, to be fully productive and fulfil its tasks and goals in the development strategy of a local government unit, must be the subject to some bonding factors like for example longstanding financial plan which, in turn, consists of yearly budgets having strategic intentions and being the base for longstanding planning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak, J. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Finanse Komunalne, 1-2, 73-80.
 2. Drozdowski, R., Jóźwiak, M., Wiktorowska, U., Walczak, P. (2009). Nowa Ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządowców. Warszawa: Municipium SA.
 3. Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 4. Dylewski, M. (2011). Wymogi oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz efektywności realizacji zadań publicznych - analiza porównawcza w zakresie starych i nowych rozwiązań ustawowych. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 152-162). Warszawa: Difin.
 5. Dylewski, M. (2011b). Zakres formalny wieloletniej prognozy finansowej a przydatność praktyczna prognozy. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 162- 165). Warszawa: Difin.
 6. Gonet, G. (2008). Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonywania zobowiązań. Finanse Komunalne, 3, 16-24.
 7. Owsiak, S. (red.). (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: PWE.
 8. Stolarz-Krzisz, E. (2012). Równowaga budżetowa w teorii i praktyce. Finanse Komunalne, 1-2, 65-72.
 9. Uchwała Rady Powiatu nr XXIX/216/2013 z 15.11.2013.
 10. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 11. Wankiewicz, B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu