BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007-2013
Investment Potential of Local Government Units in the Lower Silesian in Period 2007-2013
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 71-83, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Inwestycje, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Investment, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Proces realizacji projektów inwestycyjnych w samorządach determinuje szereg konsekwencji. Odnosząc się do zdolności inwestycyjnych JST oraz oceny możliwości finansowania przez nie inwestycji, należy posłużyć się analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej danego samorządu. Celem opracowania jest ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w JST Dolnego Śląska w latach 2007-2013. Materiał empiryczny wykorzystany w analizie stanowiły dane z Ministerstwa Finansów i Banku Danych Lokalnych GUS z lat 2007-2013. W badaniach wykorzystano metodę analizy ekonomicznej z użyciem porównań w czasie oraz miar opisu statystycznego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że na wszystkich poziomach JST zdolności inwestycyjne mierzone wielkością nadwyżki operacyjnej narastająco były znacznie mniejsze od wielkości zadłużenia. Potwierdza to fakt niewielkiego zaangażowania środków własnych w projekty inwestycyjne i sięgania po instrumenty dłużne.(abstrakt oryginalny)

The process of realization of investment projects in local government determines the number of consequences. Referring to the investment capacity of local government units and the evaluation of the possibility of financing by the investment, use the analysis of the financial situation of the local government. The aim of the study is to assess the possibility of financing development activities in the units of local government of Lower Silesia in 2007-2013. The empirical material used in the analysis were data from the Ministry of Finance and the Local Data Bank. The study used the method of economic analysis using a pore-him in time and measure the statistical description. The results allow to conclude that at all levels of local government investment capacity measured by the size of the operating surplus accumulated were significantly smaller than the size of the debt. This confirms the fact that a small commitment of own funds in investment projects and reaching for debt instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Doradztwo Samorządowe Curulis.
 2. Dafflon, B. (2002). Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control. W: B. Dafflon (red.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Chantengam-Northampton: Edward Elgar.
 3. Galiński, P. Wykorzystanie nadwyżki operacyjnej do oceny możliwości finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych. Pobrane z: samorząd.lex.pl (25.03.2016).
 4. Miemiec, M., Miemiec, W., Sawicka, K. (2013). Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010. Ministerstwo Finansów.
 6. Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Skoczylas, W., Świderek, I. (2011). Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, 225-234.
 8. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 2/54/2014 (2014). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 9. Surówka, K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1), 366-378.
 10. Swaniewicz P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 11. Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 12. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu